Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie 26 území európskeho významu

Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie 26 území európskeho významu

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriti cky ohrozené druhu rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPZP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
november 2009 - december 2010
Rozpočet projektu:
73 588,66 EUR
Cieľ projektu:
Začati e procesu vyhlasovania 26 území NATURA 2000 s ohľadom na zabezpečenie priaznivého stavu ich predmetu ochrany
Dalšie informácie: stiahni [pdf]


December

Počuli ste, že...