Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti

Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.
Kód výzvy:
OPŽP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
Marec 2009 - 31.12.2015
Celkové výdavky projektu:
11 840 802,00 EUR
Požadovaná výška NFP:
11 690 600,31 EUR
Cieľ projektu:
Zavedenie systému monitoringu biotopov a druhov na Slovensku.
Zlepšenie sprístupňovania informácií ochrany prírody a krajiny na Slovensku.
Dalšie informácie: stiahni [pdf]
Záverečné informácie: stiahni [doc]


December

Počuli ste, že...