Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a environmentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny a environmentálneho povedomia verejnosti v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Veľká Fatra

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.
Kód výzvy:
OPŽP-PO5-08-3
Rozpočet:
468 322,28 EUR
Cieľ projektu:
Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä území NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra.
Dalšie informácie: stiahni [pdf]


Máj

Počuli ste, že...