Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie plnenia záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000

Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie plnenia záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.2.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Opatrenie: 5.3.
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
Kód výzvy:
OPŽP-PO05-08-3
Termín realizácie projektu:
02/2008 - 31.12.2013
Rozpočet projektu:
830 088,83 EUR
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä sústavy NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy Pieninského národného parku. V rámci projektu boli realizované - rekonštrukcia a vybavenie objektu Správy PIENAP-u, vstupné panely do územia národného, informačný terminál, informačné centrum s expozíciou v objekte Správy. Expozícia poskytne návštevníkom obraz o území národného parku jeho ochranného pásma. Expozícia predstavuje najtypickejšie biotopy a živočíchy, ktoré bežný návštevník v prírode stretne len zriedkavo.

Aktivity projektu:
Aktivita 1 - Rekonštrukcia budovy
Odkúpenie objektov a pozemku v k. ú. mesta Spišská Stará Ves a ich následná rekonštrukcia.
Aktivita 2 - Stavebný dozor
Bola realizovaná dodávateľským spôsobom a ukončená súbežne s odovzdaním ukončenej stavby.
Aktivita 3 - Vybavenie objektu
Aktivita zahŕňa vybavenie objektu kancelárskym nábytkom, výpočtovou technikou a kúpu vozidla pre potreby zabezpečenia projektu.
Aktivita 4 - Infocentrum
Zariadenie a vybavenie audiovizuálneho a výstavného priestoru (výstavnej expozície) infocentra. Vydanie Mapy PIENAP-u a publikácie Pieniny v kocke v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku.
Aktivita 5 - Zhotovenie vstupných panelov
Informačné panely boli umiestnené pri nástupoch na turistické chodníky. Informačný panel tvoria: mapa PIENAP-u, logo PIENAP-u a piktogramy.
Aktivita 6 - Vedecká konferencia
Pri príležitosti ukončenia projektu sa konal seminár spojený s prezentáciou realizácie projektu.
Dalšie informácie: stiahni [pdf]


Marec

Počuli ste, že...