Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000

Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
Kód výzvy:
OPŽP-PO5-08-3
Termín realizácie projektu:
september 2008 - marec 2011
Rozpočet:
1 161 787,17 EUR
Cieľ projektu:
Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä sústavy NATURA 2000, v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj
Dalšie informácie: stiahni [pdf]


Jún

Počuli ste, že...