Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa.

Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPŽP - P05-08-2
Termín realizácie projektu:
január 2009 - 30.6.2015
Rozpočet:
1 392 385,40 EUR
Cieľ projektu:
Spracovanie podkladov pre vyhotovenie programov starostlivosti o CHVÚ a zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ materiálov
Špecifické ciele projektu:
- definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ ako východiskového podkladu pre vypracovanie programov starostlivosti CHVÚ
- zistenie aktuálneho stavu a trendov populácii a biotopov výberových druhov vtákov v CHVÚ, publikovanie údajov a zavedenie dlhodobého monitoringu vtákov v CHVÚ
- overovanie a aktualizácia metodiky systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ
Dalšie informácie: stiahni [pdf]
Stránka projektu: http://www.sopsr.sk/ps.chvu1/


Júl

Počuli ste, že...