Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí

Základné údaje o projekte:

Názov: Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Kód žiadosti o NFP: NFP310010CGY8

Celkové oprávnené výdavky projektu: 4 699 958,80 EUR

Doba realizácie projektu: 10/2022- 12/2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu „Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí“ je realizácia opatrení praktickej starostlivosti o chráneného živočícha –medveďa hnedého (Ursus arctos), ktoré vyplývajú z Programu starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) a jeho doplnkov, ktorý bol schválený Ministerstvom životného prostredia SR. Cieľ bude napĺňaný najmä, ale nie len zabezpečovaním odpadu v intraviláne obcí a miest alebo v ich okolí, pred prístupom medveďa hnedého, minimalizáciou prenikania medveďov do blízkosti ľudských obydlí a predchádzaním vzniku medveďov so zmeneným správaním, ktorých špecifickou črtou je ich znížená plachosť pred človekom. Minimalizovanie výskytu medveďov v zastavanom území miest a obcí zároveň prispeje k zvýšeniu schopnosti miestneho obyvateľstva tolerovať prítomnosť medveďa hnedého, ako dôležitej súčasti nášho životného prostredia a prírodného dedičstva. Súčasťou predkladaného projektu bude tiež realizácia aktivít zameraných na vyhodnotenie účinnosti zabezpečenia odpadu pred prístupom medveďa hnedého a usporiadanie verejných prednášok o dôležitosti zabezpečovania odpadu a predchádzania konfliktných stretov obyvateľov s medveďmi. Inštaláciou elektrických ohradníkov dosiahneme zníženie škôd na včelstvách, včelárskych zariadeniach a iných lokalitách v blízkosti ľudí a ľudských obydlí ohrozených medveďom hnedým. V rámci projektu bude aj personálne posilnený Zásahový tím pre medveďa hnedého o členov, zabezpečujúcich komunikáciu s verejnosťou a ochranu medveďa hnedého realizáciou preventívnych opatrení a zabezpečenia odpadu. Projekt bude realizovaný na území Prešovského, Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a bude zabezpečený realizáciou jednej hlavnej aktivity: Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí.

Partnerom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky je Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorý má personálne aj odborné interné kapacity na realizácie cieľov projektu. Väčšinu aktivít bude zabezpečovať vlastnými kapacitami – internými zamestnancami, s výnimkou realizácie stavebných prác a niektorých vybraných činností.


Máj

Počuli ste, že...