Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných ekosystémoch chránených území

Základné údaje o projekte:

Názov: Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných ekosystémoch chránených území

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Kód žiadosti o NFP: NFP310010CGV4

Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 958 090,67 EUR

Doba realizácie projektu: 9/2022- 12/2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch sústavy NATURA 2000. Ide konkrétne o 6 lesných biotopov, 10 druhov vtákov a 2 druhy cicavcov. Projektové územie sa nachádza v 13 územiach sústavy NATURA 2000. Cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom ponechávania stromov na dožitie až po ich následný prirodzený rozklad a ponechávania hrubého mŕtveho a odumierajúceho dreva až po ich prirodzený rozklad, ktoré majú prispieť ku zlepšeniu alebo zachovaniu vekovej, priestorovej, druhovej a genetickej štruktúry a biodiverzity. Navrhované opatrenia vychádzajú zo schválených programov starostlivosti, schváleného programu záchrany, schválených zásad starostlivosti a schválenej ďalšej dokumentácie o tieto územia, a budú realizované v rámci lesohospodárskych činností podľa schválených programov starostlivosti o les (PSoL) v týchto územiach.

Realizácia opatrení užívateľmi lesných pozemkov podlieha pravidlám štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity a na základe schválených dokumentácií:

 • Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2019 - 2048
 • Program starostlivosti o NP Slovenský raj na roky 2016 - 2025
 • Program záchrany Hlucháňa hôrneho na roky 2018 - 2022
 • SKCHVU018 Nízke Tatry
 • SKCHVU030 Tatry

Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v    územiach európskeho významu

 • SKUEV0287 Galmus
 • SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
 • SKUEV0307 Tatry
 • SKUEV0385 Pliškov
 • SKUEV0387 Beskyd

Ďalšia dokumentácia starostlivosti o druhy vtáctva v záujmovom území v rámci 4 vybraných chránených území na obdobie 2023 - 2028

 • SKCHVU003 Cerová vrchovina-Porimavie
 • SKCHVU011 Laborecká vrchovina
 • SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
 • SKCHVU036 Volovské vrchy

Sprievodným cieľom je tiež posilnenie povedomia o možnostiach a výhodách šetrného – prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Napĺňanie cieľa projektu je v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva a Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

 

 


Apríl

Počuli ste, že...