Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Kód žiadosti o NFP: NFP310010ASU5

Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 896 820,59 €

Doba realizácie projektu: 01.01.2020 – 30.06.2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000, konkrétne 14 druhov vtákov a 11 biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch v 13 územiach NATURA 2000 a v 1 chránenom území národného významu. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vybraných opatrení vychádzajúcich najmä z princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry a biodiverzity lesných porastov v projektovom území a na zabezpečenie dostatočného počtu stromov ponechaných na dožitie alebo hrubého mŕtveho dreva vo vybraných lesných porastoch. Navrhované opatrenia vychádzajú z vypracovanej ďalšej dokumentácie pre uvedené územia NATURA 2000 alebo zo schváleného programu starostlivosti o tieto územia a budú realizované v rámci lesohospodárskych činností pri obnove a výchove lesných porastov alebo v rámci rekonštrukcie drevinového zloženia vybraných porastov. Aktivity projektu podliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatku č. 1 (ďalej aj „schéma / schéma pomoci“).

Vyhodnotenie plnenia aktivít projektu:

V rámci uvedených území NATURA 2000 bolo vybraných viacero lesných porastov v ktorých boli po dohode s obhospodarovateľmi lesa navrhnuté vybrané opatrenia na zlepšenie stavu a zároveň na zachovanie priaznivého stavu príslušných biotopov európskeho významu alebo druhov vtákov európskeho významu, ktoré sa v týchto porastoch alebo v ich bezprostrednom okolí nachádzajú.

Projekt obsahuje 8 samostatných opatrení realizovaných v lesných ekosystémoch, ktorými bude zabezpečené zlepšenie stavu ochrany vybraných druhov vtákov a biotopov európskeho významu v projektovom území. Jedná sa o nasledovné opatrenia:

Opatrenie č. 1: Obnova porastov – prirodzené drevinové zloženie

Opatrenie č. 2: Jemnejšie spôsoby obnovy lesných porastov

Opatrenie č. 3: Ponechanie stromov na dožitie

Opatrenie č. 4: Ponechávanie hrubého mŕtveho dreva

Opatrenie č. 5: Výchova mladých lesných porastov

Opatrenie č. 6: Premena drevinového zloženia – predsadby/predsejby a podsadby/podsejby.

Opatrenie č. 7: Nahradenie chemickej ochrany drevín inou formou

Opatrenie č. 8: Zmena štruktúry porastov v hluchánich lokalitách


Apríl

Počuli ste, že...