Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny

Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Kód žiadosti o NFP: NFP310010ANV5

Kód projektu: 310011ANV5

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 864 284,73 €

Doba realizácie projektu: 01/2021 - 12/2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000, konkrétne 9 druhov vtákov, 1 druh cicavcov a 1 biotop európskeho významu v lesných ekosystémoch a 1 biotop európskeho významu v lúčnych ekosystémoch. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom opatrenia prírode blízkeho obhospodarovania lesov - na zabezpečenie dostatočného počtu stromov ponechaných na dožitie alebo hrubého mŕtveho dreva vo vybraných lesných porastoch.

Navrhované opatrenie vychádza z PS o NP Poloniny. Opatrenia na trvalých trávnych porastoch budú smerovať k zlepšeniu stavu biotopov a druhov lúčnych spoločenstiev európskeho významu  v rámci 2 ÚEV. Opatrenia sa budú realizovať výrubom drevín (ručne a mechanizovane), frezovaním, strojovým kosením a ručným kosením projektových plôch. Zlepšovanie stavu vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Bukovské vrchy a sú viazané na poľnohospodársku krajinu sa bude realizovať výsadbou ovocného sadu.

Súčasťou projektu je aj ochrana druhu Zubor hrivnatý kde cieľom je zabezpečiť priaznivý stav populácie. Aktivity projektu podliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatku č. 1 (ďalej aj „schéma / schéma pomoci“).

V rámci projektu sú zapojené 2 hospodárske subjekty, ktoré realizujú opatrenia na lesných a nelesných porastoch:

  • Lesopoľnohospodársko urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Zvala
  • Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Výmera na ktorej sa realizujú dané opatrenia dosahuje výmeru 5 028,31 ha

Lesné opatrenie: ponechanie stromov na dožitie a nelesné opatrenia:

  • Výrub drevín mechanizovane
  • Frézovanie
  • Mechanizované kosenie
  • Ručná kosba a ručný výrub

Okrem preplácania zvýšených nákladov daným subjektom za realizáciu opatrení, projekt obsahuje aj ďalšie 2 podaktivity:

  • Podaktivita – Zubor hrivnatý - realizované verejné obstarávanie Satelitná telemetria zubra hrivnatého, predmetom ktorého dodanie 6 ks telemetrických obojkov na sledovanie zubra hrivnatého v teréne pomocou satelitnej telemetrie vrátane zberu súradníc po dobu realizácie projektu
  • Podaktivita – Sad krajových odrôd ovocných stromov - je v realizácii a bola spracovaná Štúdia krajových odrôd ovocných stromov, ktorej predchádzal zber údajov v teréne pre zhodnotenie súčasného stavu, či identifikácia genofondu. Ďalšou časťou tejto aktivity je vypracovanie odborného stanoviska k projektu alebo zjednodušenej projektovej dokumentácii Sadu krajových odrôd. Na spomínané nadväzuje výsadba sadu krajových odrôd ovocných sadov a jeho oplotenie čo bude predmetom realizácie v roku 2022.

Apríl

Počuli ste, že...