Manažmentové opatrenia v nelesných biotopoch chránených území - prvá etapa

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Kód žiadosti o NFP: NFP310010AYP5

Názov projektu: Manažmentové opatrenia v nelesných biotopoch chránených území - prvá etapa

Celkové oprávnené výdavky projektu: 717 134,93 €

Doba realizácie projektu: 1.7.2021 –  31.12.2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je, prostredníctvom realizácie vybraných manažmentových opatrení vyplývajúcich zo schválených programov starostlivosti a ďalšej dokumentácie, zlepšenie stavu vybraných biotopov a druhov európskeho významu na projektových lokalitách s výmerou 92,93 hektárov. Projektové územia, na ktorých sa bude realizovať hlavná aktivita projektu (manažmentové opatrenia) sa nachádzajú v kompetenčných územiach TANAP, NP Slovenský raj, CHKO Záhorie, CHKO Cerová vrchovina a CHKO Malé Karpaty a súčasne v SKUEV0144 Belianske lúky, SKUEV0945 Trstinné lúky, SKUEV0291 Svätojánsky potok, SKUEV0523 Lakšárska duna, SKUEV0103 Čachtické Karpaty, SKUEV0364 Pokoradzské jazierka, SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny a SKUEV0112 Slovenský raj. Na projektových plochách, ktoré boli dlhodobo neobhospodarované, budú každý rok trvania projektu realizované manažmentové opatrenia ako napr. ručné kosenie vegetácie, ručné odstraňovanie sukcesných náletov drevín, čistenie lokalít od konárov, štiepky a iných drevinových zvyškov, mozaikovité narúšanie vegetačného krytu a i. Súčasťou projektu je aj nákup ručnej motorovej techniky a príslušenstva potrebného k realizácii manažmentových opatrení.


Apríl

Počuli ste, že...