Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných lesných ekosystémoch - pilot 2

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Kód žiadosti o NFP: NFP310010AQI8

Celkové oprávnené výdavky projektu: 232 034,40 €

Doba realizácie projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch sústavy Natura 2000, konkrétne 6 druhov vtákov a 4 biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch v 5 územiach NATURA 2000. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vybraných opatrení prírode blízkeho obhospodarovania lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry lesných porastov v projektovom území a na zabezpečenie dostatočného počtu stromov ponechaných na dožitie alebo hrubého mŕtveho dreva vo vybraných lesných porastoch. Navrhované opatrenia vychádzajú z vypracovanej ďalšej dokumentácie pre uvedené územia NATURA 2000 a budú realizované v rámci plánovaných lesohospodárskych činností pri obnove a výchove lesných porastov alebo v rámci rekonštrukcie drevinového zloženia vybraných porastov. Aktivity projektu podliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatku č. 1 (ďalej aj „schéma / schéma pomoci“).

Vyhodnotenie plnenia aktivít projektu:

V rámci uvedených území NATURA 2000 bolo vybraných viacero lesných porastov v ktorých boli po dohode s obhospodarovateľmi lesa navrhnuté vybrané opatrenia na zlepšenie stavu a zároveň na zachovanie priaznivého stavu príslušných biotopov európskeho významu alebo druhov vtákov európskeho významu, ktoré sa v týchto porastoch alebo v ich bezprostrednom okolí nachádzajú.

Preto projekt obsahoval 8 samostatných opatrení, ktorými bolo zabezpečené zlepšenie stavu ochrany vybraných druhov vtákov a biotopov európskeho významu v projektovom území. Jednalo sa o nasledovné opatrenia:

Opatrenie č. 1: umelá obnova – prirodzené drevinové zloženie

Opatrenie č. 2: ponechanie stromov na dožitie

Opatrenie č. 3: jemnejšie spôsoby obnovy

Opatrenie č. 4: obnova ochranných lesov - nepretržitá obnova a ponechanie 40% na dožitie

Opatrenie č. 5: výchova mladých lesných porastov

Opatrenie č. 6: využívanie biologicky odbúrateľného oleja

Opatrenie č. 7: ponechávanie hrubého mŕtveho dreva

Opatrenie č. 8: premena drevinového zloženia – podsadby

Vhodným použitím opatrení prírode blízkeho obhospodarovania lesov, bolo dosiahnuté posilnenie biodiverzity a celkové zlepšenie stavu ochrany druhov a biotop vo vybraných lesných porastoch.


Máj

Počuli ste, že...