Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Kód žiadosti o NFP: NFP310010V993

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 998 331,49 EUR  

Doba realizácie projektu: 1.6.2020 – 31.12.2023

Opis a cieľ projektu:

Projekt bude realizovaný v jaskyniach Demänovskej doliny a Zápoľnej s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov. V sprístupnených častiach jaskýň NPP Demänovské jaskyne plánujeme maximálne možné zníženie antropogénnych vplyvov na podzemné priestory prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich najmä emisie tepla v podzemných biotopoch. V Demänovskej jaskyni mieru je naším zámerom aj obnova narušených častí a minimalizácia negatívnych zásahov z minulého sprístupnenia. Súčasťou aktivít bude rekonštrukcia prehliadkovej trasy, aby mohla slúžiť na monitoring a nekomerčné environmentálne aktivity. Výskumné a monitorovacie aktivity sú zamerané na zabezpečenie lepšej ochrany jaskynných biotopov – plánované sú stopovacie skúšky, monitoring jaskynnej fauny, klimatologický monitoring a geologický výskum s analýzami. V nesprístupnených častiach jaskynného systému a v jaskyni Zápoľná budú realizované práce na uzáveroch vchodov, čistenie podzemných priestorov a zaistenie technického vybavenia pre bezpečnejší prístup pri vykonávaní odborných činností. Súčasťou projektu bude aj mapovanie a dokumentácia jaskýň, doplnenie prístrojového vybavenia a vydanie publikácií o lokalite projektu.


September

Počuli ste, že...