Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Kód žiadosti o NFP: NFP310010V993

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 888 371,19 EUR  

Doba realizácie projektu: 1.6.2020 – 30.06.2024

Opis a cieľ projektu:

Projekt bude realizovaný v jaskyniach Demänovskej doliny a Zápoľnej s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov. V sprístupnených častiach jaskýň NPP Demänovské jaskyne plánujeme maximálne možné zníženie antropogénnych vplyvov na podzemné priestory prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich najmä emisie tepla v podzemných biotopoch. V Demänovskej jaskyni mieru je naším zámerom aj obnova narušených častí a minimalizácia negatívnych zásahov z minulého sprístupnenia. Súčasťou aktivít bude rekonštrukcia prehliadkovej trasy, aby mohla slúžiť na monitoring a nekomerčné environmentálne aktivity. Výskumné a monitorovacie aktivity sú zamerané na zabezpečenie lepšej ochrany jaskynných biotopov – plánované sú stopovacie skúšky, monitoring jaskynnej fauny, klimatologický monitoring a geologický výskum s analýzami. V nesprístupnených častiach jaskynného systému a v jaskyni Zápoľná budú realizované práce na uzáveroch vchodov, čistenie podzemných priestorov a zaistenie technického vybavenia pre bezpečnejší prístup pri vykonávaní odborných činností. Súčasťou projektu bude aj mapovanie a dokumentácia jaskýň, doplnenie prístrojového vybavenia a vydanie publikácií o lokalite projektu.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za obdobie 2020 – 2023

Projekt sa realizuje v jaskyniach Demänovskej doliny a Zápoľnej jaskyni s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov. V sprístupnených častiach jaskýň NPP Demänovské jaskyne (Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa mieru) boli vykonané aktivity s cieľom dosiahnuť maximálne možné zníženie antropogénnych vplyvov na podzemné priestory prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich najmä emisie tepla v podzemných biotopoch. V Demänovskej jaskyni mieru bola zrekonštruovaná prehliadková trasa tak, aby mohla slúžiť na monitoring a nekomerčné environmentálne aktivity. V jaskyni sa súčasne ukončila obnova narušených častí podzemia a prehliadkovej trasy, čím sa podarilo minimalizovať negatívne zásahy z minulého sprístupnenia jaskyne. Výskumné a monitorovacie aktivity projektu boli zamerané na zabezpečenie lepšej ochrany jaskynných biotopov – zrealizovali sa hydrologické stopovacie skúšky, monitoring jaskynnej fauny, klimatologický monitoring, geologický výskum a analýzy vzoriek hornín. V nesprístupnených častiach Demänovského jaskynného systému a v Zápoľnej jaskyni boli inštalované uzávery vchodov, vykonalo sa čistenie podzemných priestorov a zaistilo sa technické vybavenie pre bezpečnejší prístup pri vykonávaní odborných činností. Súčasťou projektu bolo aj mapovanie a dokumentácia jaskýň, obstaranie technického vybavenia a prístrojov pre speleologické výskumy, tlač 3D kostry jaskynného medveďa a vydanie publikácií o demänovských jaskyniach. Doba realizácie aktivít projektu je predĺžená do konca júna 2024 z dôvodu pokračovania rekonštrukčných prác v Demänovskej jaskyni mieru.


Apríl

Počuli ste, že...