Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava a Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy

opkzp-logo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010Q811

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 327 006,52 EUR

Doba realizácie projektu: 1/2018 – 09/2023

Opis a cieľ projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie dokumentácie ochrany prírody, programov starostlivosti o dve veľkoplošné chránené územia – Chránenú krajinnú oblasť (ďalej len "CHKO") Horná Orava a CHKO Štiavnické vrchy. V rámci ich územia sa nachádzajú viaceré územia európskeho významu, pre ktoré musí mať Slovenská republika vypracované dokumenty starostlivosti a nie je možné vypracovať ich samostatne. Preto programy starostlivosti o vyššie uvedené CHKO budú zároveň aj programom starostlivosti o územia európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v rámci nich. V prípade CHKO Horná Orava ide o 19 území európskeho významu (SKUEV0057, SKUEV0185, SKUEV0187, SKUEV0188, SKUEV0189, SKUEV0190, SKUEV0191,  SKUEV0193, SKUEV0222/SKUEV2222, SKUEV0304/SKUEV2304, SKUEV0658, SKUEV0659, SKUEV0660, SKUEV0661, SKUEV0662, SKUEV0826, SKUEV0828, SKUEV0963, SKUEV0964) a v prípade CHKO Štiavnické vrchy o 9 území európskeho významu (SKUEV0015, SKUEV0216, SKUEV0258, SKUEV0259, SKUEV0262, SKUEV0263, SKUEV0264, SKUEV0265, SKUEV0266).

Podkladom pre vytvorenie dokumentov starostlivosti bude zmapovanie výskytu predmetov ochrany (biotopov a druhov), analýza socioekonomických pomerov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy. Vytvorením rámcov, zásad starostlivosti a návrhov konkrétnych opatrení dosiahneme zadefinované dlhodobé a operatívne ciele, na zabezpečenie zlepšenia stavu alebo udržania priaznivého stavu predmetov ochrany.

Cieľom projektu bude vypracovanie a predrokovanie dokumentácie ochrany prírody podľa osnovy v prílohe č. 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zohľadnením požiadaviek predmetov ochrany území európskeho významu, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto dvoch území. Dokumentácia bude podkladom pre schválenie zásad starostlivosti v 28 územiach európskeho významu, vyskytujúcich sa v rámci dvoch chránených krajinných oblastí.


Apríl

Počuli ste, že...