Zlepšenie infraštruktúry na území Národného parku Poloniny

Zlepšenie infraštruktúry na území Národného parku Poloniny

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 27.10.2004

Celkové oprávnené výdavky projektu: 6 203 000 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území Národného

parku Nízke Tatry s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené do

národného zoznamu území európskeho významu.

- Rekonštruovať pracovisko ochrany prírody a krajiny a technicky zabezpečiť informačné

stredisko.

- Zvyšovať ekologické povedomie obyvateľov a návštevníkov národného parku.

- Výstavbou biologickej čistiarne odpadových vôd zlepšiť nakladanie s odpadovými

vodami na území.


Júl

Počuli ste, že...