Posilnenie infraštruktúry na území Kysúc

Posilnenie infraštruktúry na území Kysúc

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 27.10.2004

Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 142 300 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území

Chránenej krajinnej oblasti Kysuce s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené

do národného zoznamu území európskeho významu.

- Rekonštrukcia pracoviska ochrany prírody a krajiny.

-  Zvyšenie ekologického povedomia obyvateľov a návštevníkov chránenej krajinnej oblasti.


Júl

Počuli ste, že...