Zlepšenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Bielych Karpát

Zlepšenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Bielych Karpát

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 27.2.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 16 700 001 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území

Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia

zaradené do národného zoznamu území európskeho významu.

- Rekonštruovať pracovisko ochrany prírody a krajiny.

- Vybudovať polyfunkčné centrum ochrany prírody, ktoré pomôže zvýšiť ekologické

povedomie obyvateľov a návštevníkov tejto chránenej krajinnej oblasti.


Máj

Počuli ste, že...