Zlepšenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 v Hornej Orave

Zlepšenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 v Hornej Orave

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 30.5.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 18 327 500 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území

chráneného vtáčieho územia Horná Orava a Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené do národného zoznamu území

európskeho významu.

- Vybudovať a vybaviť polyfunkčné informačné stredisko ochrany prírody, ktoré pomôže

zvyšovať ekologické povedomie miestnych obyvateľov a návštevníkov chráneného

vtáčieho územia a chránenej krajinnej oblasti

- V rámci projektu sa vybudovalo nové informačné stredisko Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

Vyšla kniha Horná Orava - európsky významné chránené územie, vytlačili sa brožúry, mapy Chráneného vtáčieho územia a Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a nakúpilo sa materiálne vybavenie (čln, snežný skúter, kamera).


Júl

Počuli ste, že...