Zlepšenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry - ŠOP SR

Zlepšenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou  NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry – ŠOP SR

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 30.11.2004

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 707 000 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území Národného

parku Nízke Tatry s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené do

národného zoznamu území európskeho významu.

- Zrekonštruovať pracovisko ochrany prírody a krajiny a vybaviť informačné stredisko

na zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov a návštevníkov národného parku.

- Rekonštrukciou objektu ŠOP SR (budova pracoviska a informačného strediska Národného parku Nízke Tatry v Liptovskej Tepličke vrátane jej materiálno-technického vybavenia sa naplnil cieľ projektu.


Júl

Počuli ste, že...