Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (Umbra krameri) v chránených územiach Slovenska - ŠOP

Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (Umbra krameri) v chránených územiach Slovenska – ŠOP

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 27.2.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 940 000 Sk

Zámer projektu:

- Zabezpečiť priaznivý stav biotopov európsky významného druhu blatniaka tmavého

(Umbra krameri) na území Slovenska.

- Optimalizovať vodný režim na lokalitách s výskytom blatniaka tmavého.

- Regulovať zásahy do biotopov druhu a eliminovať negatívne sukcesívne procesy

v lokalitách.

- Kontrolovať lokality s vhodnými podmienkami na výskyt blatniaka tmavého.

- Zapojiť sa do medzinárodnej ochrany druhu.

- Informovať verejnosť o blatniakovi tmavom a jeho biotopoch a získať verejnosť na

jeho ochranu.


Júl

Počuli ste, že...