Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000

Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 30.5.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 9 830 000 Sk

Zámer projektu:

- Zvýšiť komunikačnú schopnosť pracovníkov štátnej ochrany prírody (ŠOP SR).

- Zvýšiť informovanosť a environmentálne povedomie verejnosti v súvislosti s chránenými

územiami sústavy NATURA 2000.

- Skvalitniť úroveň poskytovaných informačných materiálov o územiach NATURA

2000.

- Zefektívniť komunikáciu medzi ochranou prírody a zainteresovanou verejnosťou,

vlastníkmi a užívateľmi pôdy v chránených územiach.

-  Zvýšiť zainteresovanosť subjektov na ochrane biotopov a druhov.


Jún

Počuli ste, že...