Doplnenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry - ŠOP SR

Doplnenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry – ŠOP SR

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 30.5.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 537 805,61 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť materiálne podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na

území Národného parku Nízke Tatry s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia

zaradené do národného zoznamu území európskeho významu.

- Zrekonštruovať pracovisko ochrany prírody a krajiny.

- Zrekonštruovať informačné stredisko.

- Vybaviť zariadenia potrebnou technikou určenou na plnenie úloh, a to najmä v oblasti

zvyšovania ekologického povedomia obyvateľov a návštevníkov národného parku,

ekologickej výchovy, kontroly, monitoringu, propagácie a praktickej starostlivosti.


Júl

Počuli ste, že...