Zlepšenie infraštruktúry na plnenie celoslovenských záväzkov ŠOP SR súvisiacich so sústavou NATURA 2000 Ústredie ŠOP SR: 1.etapa, výstavba administratívnej budovy - ŠOP SR

Zlepšenie infraštruktúry na plnenie celoslovenských záväzkov ŠOP SR súvisiacich so sústavou NATURA 2000 Ústredie ŠOP SR: 1.etapa, výstavba administratívnej budovy – ŠOP SR

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 9.6.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 65 186 918,00 Sk

Zámer projektu:

- Vytvoriť podmienky na zabezpečenie ochrany prírodného prostredia na Slovensku,

najmä území zaradených do sústavy NATURA 2000 vybudovaním centrálneho odborného

pracoviska, ktoré bude zamerané na plnenie a koordináciu aktivít súvisiacich

s implementáciou úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

- Zlepšiť priestorové a materiálno-technické podmienky zamestnancov ústredia ŠOP

SR vybudovaním nového sídla pre ústredie ŠOP SR ako odbornej organizácie ochrany

prírody a krajiny zabezpečujúcej starostlivosť o územia NATURA 2000.

- Sústrediť dve pracoviská v Banskej Bystrici do spoločného objektu, čím sa dosiahne

lepšia koordinácia činností a zlepší systém riadenia organizácie.

- Zvýšiť efektivitu práce a znížiť súčasné náklady na prevádzku, čím sa zlepší hospodárenie

v organizácii.


Júl

Počuli ste, že...