Doplnenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Malá Fatra - ŠOP SR

Doplnenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Malá Fatra – ŠOP SR

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 17.8.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 277 000 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území Národného

parku Malá Fatra s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené do

národného zoznamu území európskeho významu.

- Dovybaviť informačné stredisko ochrany prírody výpočtovou technikou a vybudovať

prevádzkové objekty.

- Zvyšovať ekologické povedomie miestnych obyvateľov a návštevníkov národného parku

- Cieľom projektu je vybudovať podzemné garáže v sídle správy Národného parku Malá Fatra v obci Varín. Ďalej sa počíta s rekonštrukciou informačného strediska v Terchovej, časť Štefanová, a jeho vybavením výpočtovou technikou.


Júl

Počuli ste, že...