Posilnenie infraštruktúry na území Cerovej vrchoviny - ŠOP SR

Posilnenie infraštruktúry na území Cerovej vrchoviny – ŠOP SR

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia:  13.11.2007

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 910 636 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území

Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina s osobitným zreteľom na starostlivosť

o územia zaradené do národného zoznamu území európskeho významu.

- Zrekonštruovať pracovisko ochrany prírody a krajiny, čím sa zvýši ekologické povedomie

obyvateľov a návštevníkov chránenej krajinnej oblasti.


Júl

Počuli ste, že...