Zlepšenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty - ŠOP SR

Zlepšenie infraštruktúry na plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty – ŠOP SR

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004- 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 13.3.2006

Celkové oprávnené výdavky projektu: 14 957 404,77 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území

Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty s osobitným zreteľom na starostlivosť

o územia zaradené do národného zoznamu území európskeho významu.

- Rekonštruovať budovu s informačným strediskom a zvyšovať ekologické povedomie

obyvateľov a návštevníkov chránenej krajinnej oblasti.


Júl

Počuli ste, že...