Ochrana endemických druhov panónskych suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Názov projektu: Obnova endemických druhov rastlín a suchomilných travinno-bylinných biotopov v kontaktnej zóne panónskeho a alpského biogeografického regiónu

Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/000895

Začiatok projektu: 01.09.2020

Koniec projektu: 28.02.2027

Celkový rozpočet: 620 250,- EUR

Príspevok EÚ: 465 187,- EUR

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Pridružení príjemcovia: Štátna ochrana prírody SR, Národný park Duna-Ipoly, Lesná správa Pilisi Parkerdő

Internetová stránka projektu: https://broz.sk/projekty/panalp/


September

Počuli ste, že...