Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov

Názov projektu: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov

Akronym: LIFE SUB-PANNONIC 

Začiatok projektu: 01.09.2018

Koniec projektu: 31.12.2024 

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

Pridružení prijemcovia: 
Štátna ochrana prírody SR
ZO ČSOP ONYX (CZ) 

Stránka projektu: https://broz.sk/projekty/


September

Počuli ste, že...