Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku

Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest Habitats in the Czech Republic and Slovakia

Číslo projektu:
LIFE09NAT/CZ/000364
Cieľ:
prispieť k zastaveniu poklesu biodiverzity a posilneniu sústavy Natura 2000 v projektovom území prostredníctvom aktívnej ochrany nelesných biotopov a druhov európskeho a národného významu, ako aj prostredníctvom zavedenia vhodného manažmentu a zlepšenia stavu ich
Začiatok projektu:
01/01/2011
Koniec projektu:
31/12/2016
Celkový rozpočet:
6 447 799 EUR
Skutočné náklady:
projekt v realizácii
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
50
Príjemca:
Agentúra ochrany přírody a krajiny ČR
Partneri:
Štátna ochrana prírody SR, BROZ, ZO ČSOP Bílé Karpaty, ZO ČSOP Jadernička Stránka projektu
Stránka projektu:
http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/life/life-motyli-cr-sr/


Máj

Počuli ste, že...