Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Restoration of NATURA 2000 sites in cross-border Bratislava capital region

Číslo projektu:
LIFE10NAT/SK/00080
Cieľ:
Hlavným projektovým cieľom je vytvorenie funkčnej siete území NATURA 2000 v trilaterálnom regióne Bratislavy a zabezpečenie priaznivého ochranárskeho statusu biotopov európskeho významu obnovným manažmentom v rámci 17 lokalít v projektovom území. Trilaterálne cezhraničné územie Slovenska s Rakúskom a Maďarskom so svojimi hodnotnými lokalitami siete NATURA 2000 predstavuje strategickú oblasť, ktorej prírodné dedičstvo by malo byť chránené na medzinárodnej úrovni. Spoločné ochranárske snahy vrátane vhodného obnovného manažmentu majú viesť k aktívnej ochrane prírody a propagácii prírodných hodnôt regiónu.
Začiatok projektu:
01/01/2012
Koniec projektu:
31/03/2017
Celkový rozpočet:
3 490 059 EUR
Skutočné náklady:
projekt v realizácii
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
50
Príjemca:
BROZ
Partneri:
Štátna ochrana prírody SR, DAPHNE, Univerzita Komenského Bratislava, NP Donau-Auen (Rakúsko), Trout Circle Association (Maďarsko)
Stránka projektu:
http://www.broz.sk/natura2000ba

Projekt bol spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia SR.


Máj

Počuli ste, že...