Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Restoration of Endemic Pannonic Salt Marshes and Sand Dunes in Southern Slovakia

Číslo projektu:
LIFE10NAT/SK/00083
Cieľ:
prispieť k ochrane prioritných biotopov a posilneniu sústavy Natura 2000 v projektovom území prostredníctvom aktívnej ochrany endemických panónskych slanomilných a pieskomilných biotopov európskeho významu, a to realizáciou obnovného manažmentu a zlepšením a udržaním ich priaznivého stavu.
Začiatok projektu:
01/09/2011
Koniec projektu:
30/12/2016
Celkový rozpočet:
2 367 530 EUR
Skutočné náklady:
projekt v realizácii
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
75
Príjemca:
DAPHNE
Partneri:
Štátna ochrana prírody SR, BROZ
Stránka projektu:
http://daphne.sk/pannonicsk
http://www.perlypodunajska.sk/

Projekt bol spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia SR.


Apríl

Počuli ste, že...