Ochrana diverzity biotopov v Národnom parku Slovenský raj

Conservation of Habitat Diversity in Slovensky raj National Park

Číslo projektu:
LIFE04NAT/SK/000244
Cieľ:
Ochrana a obnova diverzity biotopov Národného parku Slovenský raj prostredníctvom prípravy a implementácie programu starostlivosti o národný park a územia európskeho významu
Začiatok projektu:
01/09/2004
Koniec projektu:
15/12/2008
Celkový rozpočet:
500 244 EUR
Skutočné náklady:
590 967,72 EUR
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
50
Príjemca:
Štátna ochrana prírody SR
Partneri:
DAPHNE ? Inštitút aplikovanej ekológie, Národné lesnícke centrum Zvolen, Obec Hrabušice, Záujmové zduženie obcí Slovenský raj, Slovenský skauting
Stránka projektu:
http://www.sopsr.sk/projekty/lifeproject/


Júl

Počuli ste, že...