Obnova mokradí Záhorskej nížiny

Restoration of the Wetlands of Zahorie Lowland

Číslo projektu:
LIFE05NAT/SK/000112
Cieľ:
Prispieť k vytvoreniu európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v oblasti Záhoria, a to najmä zvýšenou legislatívnou ochranou mokradí, obnovou ich vodného režimu a celkovým zlepšením existenčných podmienok najvýznamnejších mokraďových biotopov a druhov
Začiatok projektu:
01/02/2005
Koniec projektu:
31/12/2008
Celkový rozpočet:
624 000 EUR
Skutočné náklady:
728 912 EUR
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
50
Príjemca:
Štátna ochrana prírody SR
Partneri:
BROZ ? Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovenský vodohospodársky podnik
Stránka projektu:
http://www.wetrest.broz.sk/


Apríl

Počuli ste, že...