Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku

Conservation of Senne and Medzibodrozie SPAs in Slovakia

Číslo projektu:
LIFE06NAT/SK/000114
Cieľ:
Obnoviť priaznivý stav hniezdiacich a sťahovavých druhov vtákov uvedených v prílohe I Smernice o vtákoch z hľadiska ich ochrany, ako aj pravidelne migrujúcich druhov vtákov v CHVÚ Senné a CHVÚ Medzibodrožie zabezpečením ich vhodných biotopov v kľúčových lokalitách
Začiatok projektu:
15/11/2005
Koniec projektu:
14/05/2011
Celkový rozpočet:
1 325 556 EUR
Skutočné náklady:
projekt v realizácii
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
50
Príjemca:
Štátna ochrana prírody SR
Partneri:
SOS/BirdLife Slovensko, Zemplínske múzeum Michalovce, Obec Senné, Obec Iňačovce, Obec Blatá Polianka, Obec Hažín, Poľovnícke združenie Ostrovik
Stránka projektu:
http://www.life-senne.sk


December

Počuli ste, že...