Svetový deň Mokradí: Vážiť – spravovať – obnovovať a milovať

Svetový deň Mokradí: Vážiť – spravovať – obnovovať a milovať

Svetový deň Mokradí:
Vážiť – spravovať – obnovovať a milovať mokrade
2. február 2022


Každoročne 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí. Pripomíname si tým 2.február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach. Každý rok od roku 1997 využívajú vládne inštitúcie, mimovládne organizácie a občianske združenia tento deň na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách mokradí a ich prínose pre našu spoločnosť a na pripomenutie si Ramsarského dohovoru.

Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane je výzva k prijatiu opatrení pre mokrade. Aby sme zabránili úbytku mokradí vo svete a obnovili tie, ktoré sme poškodili je potrebné investovať finančný, politický a ľudský kapitál. Práve tento deň je príležitosťou na posilnenie a znásobenie akcií pre mokrade a zapojenie všetkých zainteresovaných strán na všetkých úrovniach.

Mokrade patria na celom svete k najohrozenejším biotopom, k ich likvidácii a premene na produkčnú alebo inak „rozumne“ využitú pôdu prispeli civilizačné trendy posledného storočia vo svete, no najmä v Európe.

Ramsarský dohovor (Ramsar, Irán, 1971) je medzivládna dohoda, ktorá poskytuje rámec pre národné aktivity a medzinárodnú spoluprácu pri ochrane a rozumnom využívaní mokradí a ich zdrojov. Keďže je situácia kritická a v súčasnosti sa stáva nutnosťou. Členské krajiny dohovoru pochádzajú zo všetkých geografických regiónov sveta a zaviazali sa chrániť mokrade na svojom území, vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam a spolupracovať medzi sebou. 


Foto: Rašelinsko Rudné Ramsarská lokalita Mokrade Oravskej kotliny (autor: Róbert Trnka)

Medzi mokrade patria územia, ktoré sú trvalo alebo sezónne zaplavené sladkou, alebo slanou vodou (okrem močiarov aj vodné toky a ich alúviá, jazerá, rašeliniská, či plytké pobrežia, ale aj jaskyne). Tieto zdravé, rozmanité a nenahraditeľné ekosystémy podporujú náš sociálny a ekonomický rozvoj prostredníctvom viacerých služieb. V prvom rade sú zdrojom čistej vody, pretože prirodzene filtrujú znečisťujúce látky a zanechávajú vodu, ktorú môžeme bezpečne piť. V druhom rade nám poskytujú potravu, napríklad ryžové polia ročne nasýtia 3,5 miliardy ľudí. Mokrade nás taktiež udržiavajú v bezpečí a poskytujú ochranu pred povodňami, ale aj pomáhajú regulovať klímu zadržiavaním obrovského množstva uhlíka.

Od roku 1 700 sme tak prišli o takmer 90 percent mokradí a tie zostávajúce miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Súčasná zmena klímy znižuje množstvo povrchových a podzemných vôd v už suchých oblastiach, a to vedie k vodnej kríze, čo zintenzívňuje nielen úbytok, ale aj znečisťovanie mokradí.

Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí – potoky a rieky, lužné lesy, mokré lúky, rašeliniská, močiare, rybníky a podzemné vody jaskýň, ktoré boli zahrnuté do 14 lokalít mokradí medzinárodného významu (viac info tu) pokrývajúcich viac než 40 tisíc hektárov, a sú zapísané do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu Ramsarského dohovoru. Medzinárodná spolupráca sa presadzuje aj prostredníctvom regionálnych iniciatív Ramsarského dohovoru a jednou z nich, koordinovanou Štátnou ochranou prírody, je aj Karpatská iniciatíva pre mokrade. Táto iniciatíva  podporuje efektívnu ochranu a rozumné využívanie mokradí v karpatskom regióne i mimo neho prostredníctvom miestnych, národných, regionálnych a medzinárodných aktivít.

Medzi ramsarské mokrade svetového významu patria aj niektoré naše jaskyne, a to od roku 2001 jaskyňa Domica s jej podzemným tokom s mýtickým názvom Styx. Predstavuje zriedkavý príklad podzemnej mokrade s množstvom vzácnych, zraniteľných a ohrozených druhov. V roku 2006 bola do zoznamu mokradí svetového významu zaradená lokalita Jaskyne Demänovskej doliny. Jej dominantou je Demänovský jaskynný systém s dĺžkou presahujúcou 43 km, ktorého súčasťou je aj turistom dobre známa Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa. Predstavuje reprezentatívny typ podzemného krasového hydrologického systému, ktorému popri jazierkach a občasných tokoch kraľuje podzemná riečka Demänovka. Demänovské jaskyne sú domovom až 66 druhov bezstavovcov a zároveň predstavujú krehký a zraniteľný ekosystém.

Krátke video k tohtoročnému Svetovému dňu mokradí nájdete tu: 
 
ŠOP SR si pripomína Svetový deň mokradí
 
V Správe TANAP-u a NP Malá Fatra prebehli besedy a environmentálne programy pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov na tému mokradí. Správa NAPANT si pripravil k Svetovému dňu mokradí ekovýchovný program pre žiakov 1. a 4. ročníka a vo vestibule školy ZŠ Nemecká bude pre všetkých, mladších aj starších žiakov k dispozícii tematická nástenka venovaná mokradiam, ktorej súčasťou sú interaktívne postery.

Správa CHKO Horná Orava  plánuje na jar čistenie čistenie vzácnych mokradí v okolí Oravskej priehrady. Jednotlivé organizačné zložky ako napríklad Správa CHKO Poľana či Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove podporujú kampaň v svojich on-line priestoroch aj formou kvízov.  

Celosvetové kampane

Na stránke Ramsarského dohovoru k Svetovému dňu mokradí bolo do 1. februára 2022 zaregistrovaných 1013 podujatí po celom svete, i v takých krajinách ako je Mexiko, Irán, India, Keňa, Austrália, Filipíny, Španielsko, ale samozrejme aj Slovensko.

Pridajte svoje podujatia priamo na stránku Svetového dňa mokradí a staňte sa súčasťou kampane Svetového dňa mokradí pre ich hodnotu – starostlivosť – obnovu - obľubu:
Rašelinisko Slaná Voda, CHKO Horná Orava

Viac zaujímavostí nájdete aj na nasledujúcich linkoch:

- Mokrade v sídlach: Hodnotné pozemky alebo bezcenné územia
-
Prečo je biodiverzita mokradí pre nás prospešná? 
- Medzinárodný význam Dohovoru o mokradiach pre biotopy vodného vtáctva
- Spojitosť mokradí a vody
- Náučný chodník Slaná voda - Babia Hora (svet mokradí)
- Prírodná rezervácia Oľchov - skrytý mokradný ekosystém na nížine
- Rašeliniská Záhoria 

Tlačová správa k Medzinárodnému dňu mokradí 2022 Ministerstva životného prostredia SR je dostupná na tomto linku. 

Plagát k Medzinárodnému dňu si môžete stihnuť na tomto linku [pdf].

Pre najmenších sme pripravili aj tematické pexeso. Stiahnete si ho tu. 

Zaujímavú prezentáciu k mokradiam nájdete tu. Článok pripravil Odbor komunikácie a propagácie v spolupráci s Odborom medzinárodnej spolupráce ŠOP SR  
Všetky správy

Október

Počuli ste, že...