Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor)

Mokrade patria medzi biotopy s najvyššou biodiverzitou a produktivitou. Poskytujú nevyhnutné ekosystémové služby a zásobujú nás vodou. Avšak naďalej degradujú a často dochádza k ich vysúšaniu, zavážaniu, vypaľovaniu a snahe o zmenu ich využitia. Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (skrátene označovaný ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor) zahŕňa mokrade vo veľmi širokom chápaní. Zahrňuje všetky rieky a jazerá, podzemné pramene, močiare, zaplavované lúky, rašeliniská, oázy, delty, mangrovníkové a lužné lesy, koralové útesy a všetky mokrade vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú rybníky, ryžové polia, vodné nádrže a soľné polia. Dohovor na ochranu mokradí (text dohovoru PDF, 35kB) bol prijatý 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar a do platnosti vstúpil v roku 1975.

Dohovor má päť hlavných cieľov:

 1. Ochrana mokradných území a vyhlasovanie týchto území za chránené
 2. Zabezpečenie múdreho využívania mokradí
 3. Zapísanie lokalít na základe kritérií stanovených Dohovorom do celosvetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarský zoznam)
 4. Podpora ďalšieho vzdelávania a výchovy obyvateľstva v oblasti starostlivosti o mokrade
 5. Medzinárodná spolupráca pri ochrane mokradí

Hlavným rámcovým dokumentom dohovoru je Strategický plán na roky 2016-2024, ktorý je na Slovensku premietnutý do Aktualizovaného Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015-2021 a Akčného plánu pre mokrade na roky 2015-2018.

Výkonným orgánom dohovoru na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zriadilo Slovenský ramsarský výbor (SRV). Výbor iniciuje a podporuje efektívne plnenie záväzkov dohovoru, jeho rezolúcií a odporúčaní.

Zmluvné strany dohovoru sú povinné zaradiť aspoň jednu zo svojich mokradí do Zoznamu medzinárodne významných mokradí a zaistiť adekvátnu ochranu a rozumné využívanie týchto území. Do zoznamu sú zaraďované mokrade, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie. Na Slovensku je 14 takýchto lokalít:

 1. Parížske močiare (02.07.1990 / 184,0 ha)
 2. Šúr (02.07.1990 / 1 136,6 ha)
 3. Senné - rybníky (02.07.1990 / 424,6 ha)
 4. Dunajské luhy (26.05.1993 / 14 488,0 ha)
 5. Niva Moravy (26.05.1993 / 5 380,0 ha)
 6. Latorica (26.05.1993 / 4 404,7 ha)
 7. Alúvium Rudavy (17.02.1998 / 560,0 ha)
 8. Mokrade Turca (17.02.1998 / 466,9 ha) 750?
 9. Poiplie (17.02.1998 / 410,9 ha)
 10. Mokrade Oravskej kotliny (17.02.1998 / 9 264,0 ha) 9,287?
 11. Rieka Orava a jej prítoky (17.02.1998 / 865,0 ha)
 12. Domica (02.02.2001 / 621,8 ha)
 13. Tisa (04.12.2004 / 734,6 ha)
 14. Jaskyne Demänovskej doliny (17.11.2006 / 1 448 ha)

Štátna ochrana prírody SR spolupracuje pri príprave národných správ o implementácii Ramsarského dohovoru na Slovensku. Doposiaľ odovzdané správy sú: 

Národná správa 2015 (PDF)

Národná správa 2012 (PDF)

Národná správa  2008 (PDF)

Národná správa 2005 (PDF)

Národná správa 2002 (PDF)

2.február Medzinárodný deň mokradí

2. február je od roku 1997 ustanovený ako medzinárodný deň mokradí ako pripomienka dňa podpísania dohovoru. Vládne agentúry, mimovládne organizácie a skupiny občanov usporadúvajú aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách a úžitkoch mokradí pre blahobyt ľudstva. Každý rok je tento deň venovaný inej téme. Štátna ochrana prírody SR v tento deň organizuje podujatia pre verejnosť a najmä školy.

TRILATERÁLNA RAMSARSKÁ PLATFORMA

Ramsarské územie niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja leží na pomedzí troch krajín -  Rakúska, Slovenska a Českej republiky. S cieľom prehĺbiť cezhraničný dialóg bola v roku 2001 založená „Trilaterálna Ramsarská platforma“. Ministerstvá životného prostredia týchto troch krajín podpísali Memorandum o porozumení, na základe ktorého prebieha stála výmena informácií a konajú sa ďalšie spoločné aktivity. Zasadnutie platformy sa koná minimálne raz za rok.

KARPATSKÁ INICIATÍVA PRE MOKRADE

Na lepšiu implementáciu Ramsarského dohovoru sa zakladajú tzv. regionálne iniciatívy. V regióne Karpát je založená Karpatská iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Initiative, CWI), sídliaca v Banskej Bystrici, ktorej hlavným cieľom je podporovať ochranu a racionálne využívanie mokradí v Karpatskom regióne pomocou miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných aktivít. Jedným z cieľov CWI je prispievať k implementácii Memoranda o spolupráci medzi Ramsarským dohovorom a Sekeratriátom Karpatského dohovoru, ktoré bolo podpísané 13. decembra 2006 v Kyjeve na Ukrajine. CWI zabezpečuje spoluprácu medzi týmito dvomi dohovormi v ich úsilí o ochranu a múdre využívanie mokradí v Karpatoch (CWI Terms of Reference).  

Bližšie informácie možno získať na www.cwi.sk


Október

Počuli ste, že...