Prírode blízke obhospodarovanie lesa prepája lesníkov a ochranárov

Prírode blízke obhospodarovanie lesa prepája lesníkov a ochranárov

Ukážkovým príkladom je vzájomný dialóg a spoločné opatrenia v rámci programu Prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia finančne podporuje v územiach NATURA 2000 obhospodarovateľov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom (PBOL). V priebehu 4 rokov preplatila ŠOP SR 69 vlastníkom či užívateľom dotknutých lesných pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania sumou viac ako 12 mil. €.
 
V týchto dňoch prebiehala záverečná konferencia ŠOP SR k vyhodnoteniu realizovaných projektov za účasti zapojených subjektov spojená s ukážkami realizovaných opatrení priamo v teréne. Spoločné opatrenia v rámci realizácie prírode blízkeho obhospodarovania lesa sú ukážkovým príkladom vzájomného dialógu medzi ochranármi a lesníkmi. Aktivity PBOL prispievajú k adaptácii lesných ekosystémov na zmenu klímy na územiach NATURA 2000.

Konferencia ŠOP SR zameraná na prezentáciu projektov PBOL+ s názvom "Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch NATURA 2000"

Ako uvádza riaditeľ sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: “Projekt kompenzuje vlastníkom či užívateľom dotknutých pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania. Plocha podporených biotopov v rámci našich projektov dosahuje takmer 22 tisíc ha. Väčšinou ide o územia s 3. až 5. stupňom ochrany prírody.“ Cieľom realizácie opatrení je zlepšenie stavu lesných biotopov európskeho významu v územiach NATURA 2000 ako aj aktivít na podporu manažmentu a ochrany lokalít s výskytom hlucháňa hôrneho.  
 
„Medzi hlavné podporované opatrenia patrí obnova lesných porastov s cieľom dosiahnutia prirodzeného drevinového zloženia, jemnejšie spôsoby obnovy porastov, ponechanie stromov na dožitie, ponechávanie hrubého mŕtveho dreva, výchova mladých lesných porastov, premena drevinového zloženia, nahradenie chemickej ochrany a zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách,“ približuje projektový manažér a lesník ŠOP SR Miroslav Golian. Podporené je aj používanie koní na ekologické približovanie dreva.

Ukážky podporovaných opatrení PBOL v kompetenčnom území Správy Tatranského národneho parku

Realizátormi opatrení v lesných ekosystémoch a zároveň prijímateľmi štátnej pomoci sú štátne aj neštátne hospodárske subjekty. Medzi zapojené subjekty projektu PBOL patria mestské a obecné lesy, pozemkové lesné spoločenstvá – urbáre, ale aj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Najviac zapojených subjektov bolo v územnej pôsobnosti Správy Tatranského národného parku (TANAP). Ako uvádza námestník riaditeľa Správy TANAP-u Slavomír Celer: Som rád, že v rámci kompetenčného územia našej správy sa do projektu PBOL zapojilo až 21 subjektov. Je to príklad ukážkovej spolupráce ochranárov a lesníkov na jednom území.“

Okrem Správy Tatranského národného parku sa počas štyroch rokov sa do projektov PBOL+ aktívne zapojili subjekty aj v kompetenčnom území Správy Pieninského národného parku, Národného parku Muránska planina, Národného parku Slovenský raj, Národného parku Slovenský kras, Národného parku poloniny či Národného parku Nízke Tatry.  Neštátnych vlastníkov lesa aktívne zapájali do aktivít aj Správy CHKO Strážovské vrchy, Ponitrie, Štiavnické vrchy, Horná Orava, Vihorlat a Latorica. 
 
ŠOP SR s cieľom podporiť vzájomnú spoluprácu ochrany prírody a obhospodarovateľov a užívateľov lesov v chránených územiach plánuje prípravu a realizáciu podobných projektov aj v novom programovom období.
 
Samotná konferencia ŠOP SR zameraná na prezentáciu projektov PBOL+ s názvom "Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch NATURA 2000" sa konala vo Vysokých Tatrách v dňoch 24. - 26. októbra 2023.  Konferencia sa konala pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Program konferencie je možné si stiahnuť tu. 




Okrem organizátorov konferencie sa v úvodných príhovoroch prihovorili k účastníkom konferencie Jana Durkošová z Ministerstva životného prostredia SR, Pavol Majko riaditeľ Správy TANAP-u, Peter Balogh - riaditeľ Národného lesníckeho centra a Michal Tomčík - predseda občianskeho združenia Pro Silva Slovakia.

Odborný program tvorili príspevky zástupcov Ministerstva životného prostredia, Štátnej ochrany prírody SR či Národného lesníckeho centra. Proces realizácie PBOL+ aktivít predstavili zástupcovia správ národných parkov (TANAP, PIENAP, NP Slovenský raj a NP Muránska planina). Medzi zaujímavý a inšpiratívny blok prednášok patrila určite aj inšpirácia zo zahraničia, kde realizáciu prírode blízkeho hospodárenia v lese predstavili zástupcovia z Tatrzańskeho Parku Narodoweho v Poľsku, NP České Švýčarsko, NP Podýjí či reprezentanti Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne.

Veľký priestor v rámci programu bol však venovaný najmä samotným realizovaným aktivitám na pozemkoch zapojených subjektov. S prednáškou vystúpili  napr. zástupca PRO POPULO Poprad, a.s., konateľ Mestských lesov, s.r.o. Krupina, riaditeľ Obecných lesov Veľký Folkmar či konateľ Lesov mesta Spišská Belá, s.r.o. Zapojený štátny subjekt LESY Slovenskej republiky, š.p. prezentoval výsledky a aktivity odštepných závodov OZ Tatry, OZ považie a OZ Gemer. 




V rámci konferencie si organizátori pripravili netradičný formát záveru odborného programu. Účastníci mali možnosť pozrieť si dva zaujímavé dokumenty, ktoré úzko súvisia s problematikou PBOL. Zároveň sa po odvysielaní každého dokumentu uskutočnila diskusia s tvorcami filmu ako aj odborníkmi na danú problematiku.

V prvej časti sme spoločne s tvorcami filmu odpremiérovali čerstvo dokončený dokument venovaný problematike hlucháňa hôrneho s názvom "Miznúci svet hlucháňa". Tento náučno popularizačný film vznikol na objednávku ŠOP SR prostredníctvom projektu „Realizácia vybraných opatrení programu záchrany hlucháňa hôrneho“. Cieľom tvorby filmu bola snaha priblížiť problematiku hlucháňa širokej verejnosti, predstaviť najzávažnejšie príčiny úbytku jeho populácie ako aj snaha o hľadanie možností a tvorby vhodných biotopov pre jeho opätovný návrat či aspoň udržanie tohto dážnikového druhu na našom území. 

V diskusii vystúpil autor a režisér filmu Erik Baláž,  pacovník katedry ekológie lesa na Fakulte Lesníckej a drevárskej Českej zemedelskej univerzity Praha a zároveň spoluautor Programu záchrany hlucháňa hôrneho Martin Mikoláš a lesník a námestník Tatranského národného parku, ktorý zároveň vo filme aj vystupuje Slavomír Celer.


V druhej časti filmotéky bol premietnutý film o lesníkovi zo Smolníckej oblasti na východnom Slovensku - Ladislavovi Alcnaerovi, priekopníkovi myšlienky PBOL na Slovensku. Diskusii k poetickému filmu "Aby večne spievali lesy" sa zúčastnili autor a kameraman filmu Valentín Hvizdoš, lesník LESOV SR, š.p. a zároveň blízky spolupracovník a nástupca Ladislava Alcnaera v Smolníckej osade Jaroslav Kovalčík a predseda OZ Pro Silva Slovakia Michal Tomčík.  

Konferencia bola zakončená odbornou exkurziou v teréne spojenou s tlačovým brífingom. Exkurzie sa konali do vybraných lokalít so zapojenými subjektami neštátnych vlastníkov lesa v kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku (ukážky PBOL aktivít v Lesoch mesta Spišská Belá a Lesoch mesta Kežmarok) a Správy Národného parku Slovenský raj (ukážky PBOL aktivít v mestkých lesoch Krompachy a PRO POPULO Poprad).

Podrobné programy exkurzie ako aj popis jednotlivých lokalít si môžete stiahnuť tu:






Mediálne výstupy z tlačovej konferencie si môžete pozrieť a prečítať tu:


Článok spracovala Kristína Bocková, ŠOP SR
Foto: Kristína Bocková, ŠOP SR
Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...