Sme súčasťou riešenia pre prírodu – Medzinárodný deň biodiverzity 2021

Sme súčasťou riešenia pre prírodu – Medzinárodný deň biodiverzity 2021

Tohtoročný Medzinárodný deň biodiverzity 2021 si pripomíname sloganom Sme súčasťou riešenia pre prírodu (We are part of the solution For nature), ktorý je pokračovaním podnetu vytvoreného v minulom roku v rámci témy Naše riešenia sú v prírode (Our solutions are in nature).

Poukazuje, že biodiverzita je odpoveďou na niekoľko výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, je základom na ktorom môžeme stavať pri hľadaní prírodných riešení ohľadom klímy, zdravotných problémov, bezpečnosti potravín a vody, či udržateľného živobytia. 22. máj je dňom prijatia textu Dohovoru o biologickej diverzite (22. máj 1992), každoročne venovaný inej téme. Cieľom Medzinárodného dňa biodiverzity je zvýšiť úroveň pochopenia a povedomia širokej verejnosti o biodiverzite ako takej.

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 si tento medzinárodný deň pripomíname celosvetovou online kampaňou. Pripojiť do výzvy sa môže každá krajina podľa vlastných usmernení a možností. 

Vlna solidarity - posolstvá k Medzinárodnému dňu biologickej diverzity 2021

Na stránke k medzinárodnému dňu Biodiversity Day 2021- Messages (cbd.int) sú uverejnené posolstvá od vlád a kľúčových osobností v oblasti environmentálnej udržateľnosti na podporu Medzinárodného dňa biodiverzity 2021. Na zapojenie sa do kampane a vyjadrenie svojho názoru sú vyzvaní aj jednotlivci, či organizácie pre podporu myšlienky Sme súčasťou riešenia (We are part of the solution - For nature) formou svojich vlastných krátkych videí, či písomných správ zo všetkých oblastí sveta. Pre odoslanie svojich posolstiev použite nasledovný formulár

Prípravy rámca pre biodiverzitu po roku 2020

Medzinárodný deň biodiverzity 2021 sa zameriava na nový globálny rámec pre biodiverzitu, ktorý bude prijatý na nadchádzajúcej konferencii OSN o biodiverzite (COP15) a predstavuje odrazový mostík k vízii Žiť v súlade s prírodou do roku 2050. Aktualizácie týkajúce sa implementácie procesu vývoja globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 budú k dispozícii na webovej stránke Dohovoru o biologickej diverzite.

Biologická diverzita

Biodiverzita je rozmanitosť a bohatstvo živých foriem mikroorganizmov, rastlín a živočíchov na úrovni genetickej a druhovej a rozmanitosti ich prirodzených alebo umelých stanovíšť. Predstavuje živú prírodu, ktorá obklopuje a dopĺňa ľudskú spoločnosť a súčasne bohatosť a pestrosť prírodných zdrojov využívaných na jej rozvoj. Biologické zdroje, ktoré ľudská spoločnosť využíva sú jej neoddeliteľnou súčasťou a na ich ochranu vstúpil 29. decembra 1993 do platnosti Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity) - PDF v slovenskom jazyku.

Na implementáciu Dohovoru o biologickej diverzite na Slovensku boli prijaté nasledovné dokumenty: Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (pdf, 577 kB) (1997); Aktualizovaná národná stratégia ochrany_biodiverzity do roku 2020.pdf (2014) dopĺňa a aktualizuje Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku s cieľom vytvoriť politický rámec pre zastavenie trendu straty biodiverzity a urýchliť prechod SR ako členskej krajiny EÚ na zelenú ekonomiku, ktorá dokáže účinnejšie využívať prírodné zdroje v zmysle stratégie Európa 2020 a reflektuje všetky koncepcie, stratégie, plány a programy schválené a platné v SR, ktoré majú akýkoľvek vzťah k ochrane a využívaniu biodiverzity.

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname aj na Slovensku

Viaceré správy našich chránených krajinných oblastí a národných parkov pripravujú pri tejto príležitosti besedy na školách, online súťažné aktivity či exkurzie. Napríklad Správa Národného parku Poloniny plánuje zrealizovať exkurziu pre žiakov základnej školy s názvom Poďme spolu do lesa a taktiež online kvíz Pestrý svet na začiatku Slovenska. Na Cerovej vrchovine zase plánujú realizovať individuálne pozorovania vtáctva pomocou ďalekohľadov a individuálnych aktivít v mestskom parku v Rimavskej Sobote.

Viac informácií nájdete na:

https://www.cbd.int/biodiversity-day

facebook.com/UNBiodiversity

facebook.com/UNBiodiversityConvention

twitter.com/unbiodiversity

instagram.com/unbiodiversity

linkedin.com/company/unbiodiversity

Zdroje:

Dohovor o biologickej diverzite

http://www.sopsr.sk/web/?cl=3401

Spracoval: Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...