Spájame ryby, rieky a ľudí - 21. máj svetový deň migrácie rýb

Spájame ryby, rieky a ľudí - 21. máj svetový deň migrácie rýb

Čo je svetový deň Migrácie rýb?

logo sdmr Svetový deň migrácie rýb - SDMR (World Fish Migration Day - WFMD) je medzinárodným významným dňom zameraným na zvýšenie všeobecného povedomia o dôležitosti riek, odstraňovaní bariér na vodných tokoch a migrácii rýb. Ide o celosvetovú iniciatívu podporenú Nadáciou pre migráciu rýb (World Fish Migration Foundation - WFMF), v rámci ktorej rôzne organizácie z celého sveta pripravujú podujatia a aktivity na spoločnú tému "Spájame ryby, rieky a ľudí" a touto spoluprácou vytvárajú výborný predpoklad na zvyšovanie povedomia u laickej a odbornej verejnosti, zdieľanie ideí a zabezpečovanie záväzkov k danej problematike.

Prečo oslavujeme Svetový deň migrácie rýb?

sdmr Množstvo migrujúcich rýb patrí medzi ohrozené druhy. Hlavnou príčinou je zásah človeka v podobe budovania prekážok na vodný tokoch, ako sú priehrady, hrádze, hate alebo stavidlá pre kontrolu prietokov, ktoré narúšajú prirodzený tok a zabraňujú voľnej migrácii. Mnoho druhov rýb potrebuje v rámci svojich životných cyklov migrovať za účelom reprodukcie alebo vyhľadávania zdrojov potravy. Migrujúce ryby sú dôležitým prvkom v potravinovom reťazci a pri tvorbe a obnove zdravých a produktívnych riečnych ekosystémoch. Okrem toho, ryby predstavujú hlavný zdroj potravy a obživy pre milióny ľudí na celom svete.

Čo je cieľom Svetového dňa migrácie rýb?

Prvým a najzásadnejším krokom k dosiahnutiu zmeny je zvyšovanie povedomia o danej téme. Snaha docieliť u verejnosti záujem a pochopenie dôležitosti voľnej migrácie rýb, ako potreby k zachovaniu zdravých riečnych ekosystémov, nutnosť tvorby stratégii na obnovu vodných tokov a minimalizovanie negatívnych vplyvov, sú hlavnými myšlienkami SDMR. Ďalším krokom je priame zapojenie verejnosti do aktivít súvisiacich s touto témou. V konečnom dôsledku ide o snahu podporiť partnerstvá, dialóg a spoluprácu zameranú na riešenie problematiky migrujúcich rýb, revitalizáciu tokov a odstraňovanie bariér medzi mimovládnymi organizáciami, vládnymi inštitúciami, správcami vodných tokov, rybárskymi spoločnosťami a verejnosťou s jediným spoločným cieľom a tým sú "zdravé rieky plné života".

sdmr

K oslavám sa pripája aj Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Slovenský raj, ktorá dňa 18. mája uskutoční pre študentov Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi v Stredisku environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi prednášku s aktivitami na tému O živej a mŕtvej vode.
Správa Národného parku Nízke Tatry dňa 31. mája uskutoční pre klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Hron v Dubovej prezentáciu spojenú s besedou, ktorá bude venovaná Vode a studničkám, ich významu, ohrozeniu a starostlivosti o ne v minulosti a v súčasnosti. Program bude spojený s predstavením troch studničiek v lesoch v okolí DD a DSS a s ochutnávkou vody z týchto studničiek.

PLAGÁT Svetový deň migrácie rýb TU
LETÁK Svetový deň migrácie rýb TU

Spracovali:
Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie
Ing. Natália Kubicová, koordinátor medzinárodných dohovorov. ŠOP SR - odbor medzinárodnej spolupráce

Zdroje informácií:
www.worldfishmigrationday.com

Všetky správy

December

Počuli ste, že...