Projektový manažér (OPKŽP), pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Tajovského 28/B, Banská Bystrica.

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
vypisuje výberové konanie na miesto
projektový manažér (OPKŽP),
pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Tajovského 28/B, Banská Bystrica
Požiadavky:

VŠ vzdelanie II. stupňa;

výhodou prax s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov (EŠIF), prípadne iných grantových schém;

skúsenosti s obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou vítané;

práca s počítačom na úrovni pokročilý;

vodičský preukaz typu B výhodou;

osobnostné predpoklady – dobré komunikačné zručnosti, prezentačné a organizačné schopnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, kreatívnosť, spoľahlivosť, schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť

bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

Pracovná náplň uchádzača:

Manažuje implementáciu projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia v súlade so zmluvou o NFP, Príručkou pre žiadateľa a ďalšími pokynmi RO operačného programu.

Koordinuje vecnú aj časovú implementáciu a včasné plnenie aktivít projektu. Sleduje napĺňanie indikátorov projektu, vypracováva monitorovacie správy a podieľa sa na príprave podkladov pre žiadosti o platbu. V prípade nezrovnalostí vecného alebo časového plnenia projektu vypracúva návrhy na zmenu projektu.

Zabezpečuje komunikáciu s  riadiacim orgánom v súvislosti s implementáciou projektu.

Pripravuje podklady pre verejné obstarávanie tovarov a služieb v rámci plnenia aktivít projektu a administratívne zabezpečuje priebeh obstarávaní s nízkou hodnotou.

Ponúkané výhody:

5 dní dovolenky navyše;

možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby;

pružný pracovný čas;

preplatenie PN nad rámec zákona;

poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup:  1.7.2022

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu realizácie projektu.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1 052,00 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 14.6.2022 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

 


Júl

Počuli ste, že...