Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor)

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť ( Bernský dohovor )

Podpis: 1979 v Berne
Platnosť: 1. 6. 1982
Platnosť pre SR: 1. 1. 1997
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 250/1999 Z. z. o Dohovore o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť stiahni [pdf]
Depozitár: Generálny tajomník Rady Európy (Štrasburg)
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/default_en.asp

Orgány Dohovoru:
Stály výbor je najvyšším výkonným orgánom dohovoru, zvoláva ho generálny tajomník Rady Európy

Ciele Dohovoru:
» chrániť voľne žijúce organizmy ( populácie, druhy, poddruhy, odrody, formy) a ich prírodné stanovištia, osobitne tie druhy a stanovištia, ktorých zachovanie si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu
» osobitný dôraz sa venuje ohrozeným a zraniteľným druhom, vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov

Príloha I - Prísne chránené druhy rastlín
» zakazuje sa zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie a vykopávanie rastlín
» príloha obsahuje 39 voľne žijúcich druhov rastlín, ktoré sa vyskytujú v SR

foto

Príloha II - Prísne chránené druhy živočíchov
» zakazuje sa:
a) zámerné poškodzovanie alebo ničenie stanovíšť
b) všetky spôsob zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania
c) zámerné vyrušovanie
d) zámerné ničenie a zber vajíčok
e) vnútroštátne obchodovanie so živými alebo neživými jedincami, vrátane ich derivátov
f) zvláštne opatrenia sú prijaté pre sťahovavé druhy
» 121 voľne žijúcich druhov sa vyskytuje na území SR

Príloha III - Chránené druhy živočíchov
» regulované využívanie živočíchov (3 hlavné opatrenia)
a) doba ochrany alebo iné spôsoby regulácie
b) dočasný alebo miestny zákaz využívania
c) vhodná regulácia predaja, držby, s cieľom predaja, dopravy s cieľom predaja alebo ponuky na predaj živých alebo neživých jedincov
» zvláštne opatrenia pre sťahovavé druhy
»  na území SR sa vyskytuje 61 žijúcich druhov, ktoré sú zahrnuté do prílohy III

foto

Príloha IV - Zakázané prostriedky a metódy usmrcovania, odchytu a ďalších foriem využívania
» zakazuje sa použitie 21 prostriedkov pre cicavce, vtáky a rakovce ( slučky, živá návnada, elektrické zariadenia, umelé osvetlenie, výbušniny, siete, pasce, jed, zaplyňovanie, motorové vozidlá, lepidlá, háčiky...)

Hlavné úlohy na nasledujúce obdobie vyplývajúce z členstva SR v Bernskom dohovore
» prijatie legislatívnych a správnych opatrení pre druhy uvedené v jednotlivých prílohách ( vypracovanie programov záchrany, akčných plánov )
» po každej konferencii zmluvných strán zabezpečiť transkripciu prijatých doplnkov k textu dohovoru a nových druhov do príloh dohovoru do národnej legislatívy
» (doplnenie príloh Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. podľa zmien prijatých na zasadnutí Stáleho výboru dohovoru)
» udeľovanie výnimiek z ustanovení článku 4(ochrana stanovíšť), 6(osobitná ochrana voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe II) 7(osobitná ochrana voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe III) , 8
» priebežne pripravovať podklady pre dvojročnú správu o výnimkách (Aktuálna 2- ročná práva sa bude podávať v roku 2005 za roky 2003-2004)
» priebežne pripravovať podklady pre štvorročnú správu (Aktuálna 4- ročná práva sa bude podávať v roku 2005 za roky 2000-2004)
»  vytvoriť podmienky pre plnenie Európskej stratégie nepôvodných inváznych druhov a vypracovať Národnú stratégiu nepôvodných inváznych druhov
» spolupráca - výskum, reintrodukcie, prísna kontrola vnášania nepôvodných druhov,
»  aktívna účasť na zasadnutí Stáleho výboru, pokračovať v aktívnej účasti v rámci iniciatívy pre veľké šelmy( príprava akčných plánov pre medveďa a vlka), veľké bylinožravce,
» pokračovať v účasti na príprave nových akčných plánov pre ohrozené druhy vtákov, realizácia už schválených akčných plánov pre druhy vyskytujúce sa na Slovensku
» pripomienkovanie 2 návrhov odporúčaní o minimalizácii negatívnych vplyvov elektrických vedení a veterných elektrární na vtáky

Dokumenty:
» 2 ročná národná správa za Bernský dohovor (2003 - 2004) [doc]
» 4 ročná národná správa za Bernský dohovor (2001 - 2004) [doc]
» 2 ročná národná správa za Bernský dohovor (2005 - 2006) [doc]


Marec

Počuli ste, že...