Dohoda o ochrane africko - euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (AEWA)

Dohoda o ochrane africko - euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva ( AEWA )

Podpis: 1996 v Haagu
Platnosť pre SR: 1. júla 2001
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 268/2002 Z. z. o Dohovore o ochrane africko - euroázijských druhoch vodného sťahovavého vtáctvastiahni [pdf]
Depozitár: Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva
www.unep-aewa.org

Orgány Dohovoru:
Zasadnutie zmluvných strán prijíma rezolúcie a odporúčania Stály výbor : pozostáva zo zástupcov jednotlivých regiónov Technický výbor : poradný orgán Stáleho výboru vo vedeckých a technických záležitostiach.
Pôsobnosť tejto dohody sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy africko - euroázijského vodného vtáctva a príloha č. 2 obsahuje 103 voľne žijúcich druhov živočíchov, ktoré sa vyskytujú v SR

foto

Zmluvné strany:
» uskutočnia prísnu ochranu ohrozených druhov sťahovavého vodného vtáctva
» určia miesta výskytu a prirodzené stanovištia sťahovavých druhov vodného vtáctva na svojom území a podporia ich ochranu
» skoordinujú úsilie zamerané na zachovanie sústavy prirodzených stanovíšť v celom areáli výskytu všetkých druhov sťahovavého vodného vtáctva
» zakážu zámerné zavedenie nepôvodných druhov vodného vtáctva do prirodzených stanovíšť
» vyriešia problémy, ktoré sú dôsledkom ľudských aktivít a podporia realizáciu nápravných opatrení vrátane revitalizácie a obnovy prirodzených stanovíšť

Plán aktivít špecifikuje aktivity, ktoré podniknú zmluvné strany v oblasti:
» ochrany druhov
» ochrany prirodzených stanovíšť
» usmerňovania ľudských aktivít
» výskumu a monitoringu

Hlavné úlohy na nasledujúce obdobie vyplývajúce z členstva SR v dohovore AEWA
» Priebežne pripravovať podklady pre pravidelnú trojročnú správu o implementácii Bonnského dohovoru v podmienkach SR. 6 mesiacov pred konaním konferencie zaslať správu v požadovanom formáte na sekretariát Dohovoru
» Po každej konferencii zmluvných strán zabezpečiť transkripciu prijatých doplnkov k textu Dohovoru a nových druhov do príloh Dohovoru do národnej legislatívy
» Zlepšiť koordináciu pri využívaní 'poľovných druhov' na národnej úrovni ako aj s okolitými štátmi (pracovné stretnutia, prip. vypracovanie stredoeurópskych akčných plánov).
» Venovať zvýšenú pozornosť problematike používania oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach, predovšetkým medzi poľovníkmi a domácimi výrobcami streliva (EU plánuje do budúcnosti úplný zákaz používania oloveného brokového streliva )

foto

Dokumenty:
» Národná správa za dohodu AEWA (2009 - 2011) [pdf]
» Národná správa za dohodu AEWA (2002 - 2004) [doc]
» Svetový deň sťahovavého vtáctva [doc]


Máj

Počuli ste, že...