Správa CHKO Vihorlat monitorovala hniezda plamienky driemavej

Správa CHKO Vihorlat monitorovala hniezda plamienky driemavej


Plamienka driemavá (Tyto alba)
je typická synantropne žijúca sova na Slovensku. Svojim životom je viazaná na ľudské sídla, stavby a objekty. Plamienka driemavá v minulosti obývala veže kostolov a povaly poľnohospodárskych budov. V súčasnosti však na našom území obýva už len spomínané povaly. Posledný údaj o hniezdení plamienky vo veži kostola bol zaznamenaný v roku 2000. Potravu plamienky tvoria väčšinou drobné zemné cicavce.

V súvislosti so zánikom vhodných hniezdisk, dopravou a vysokým predačným tlakom hlavne zo strany kuny skalnej, početnosť plamienky driemavej na Slovensku výrazne poklesla. V rokoch 1980 – 1999 sa populácia odhadovala na 400 až 600 párov a tento trend je klesajúci. V roku 2023 bolo na celom Slovensku známych len 11 párov, pri ktorých sa sledovalo hniezdenie. V územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat boli potvrdené dve úspešné hniezdenia, kedy plamienky vyviedli 24 mláďat. V jednom prípade išlo o dve hniezdenia jedného páru.


Mapovanie plamienky driemavej nie je jednoduché a vyžaduje si špeciálny a cielený monitoring, v rámci ktorého naši kolegovia inštalujú aj nové búdky pre tento druh sovy. Búdky umiestňujú do vhodných objektov v úzkej spolupráci s miestnymi poľnohospodármi, ktorí chápu, že ide o podporu prirodzenej ochrany ich poľnohospodárskej výroby. Za túto spoluprácu a pochopenie sme veľmi vďační. 

Tohtoročná sezóna je zatiaľ veľmi úspešná. V týchto dňoch práve prebieha liahnutie mláďať, ktoré budú o pár týždňov vhodné na krúžkovanie. Krúžky nám následne pomôžu pri ďalšom odhaľovaní tajného života tejto našej najkrajšej sovy. 

Príspevok spracoval zoológ Správy CHKO Vihorlat Martin Danilák v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie ŠOP SR
Foto : Martin Danilák a Canva Pro
Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...