Nové rezolúcie na zintenzívnenie činností v mokradiach

Nové rezolúcie na zintenzívnenie činností v mokradiachKonferencia Ramsarského dohovoru prijala rezolúcie na zintenzívnenie činností v mokradiach pre ľudí a pre prírodu

Členské krajiny Dohovoru o mokradiach a pozorovatelia sa stretli 5. – 13. novembra 2022 vo Wuhane v Číne a v Ženeve vo Švajčiarsku na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán (COP14), ktorého ústrednou témou bola „Činnosť v mokradiach pre ľudí a prírodu“, kde prerokovali a prijali 21 rezolúcií na podporu a zlepšenie ochrany a múdreho využívania všetkých mokradí.

Deklarácia z Wuhanu: potvrdenie potreby naliehavých krokov pre mokrade

Deň pred začiatkom rokovaní 6. novembra usporiadala hosťujúca krajina COP14 (Čína) virtuálne prepojené stretnutie na vysokej úrovni (takzvaný High-Level Ministerial Segment), na ktorom zástupcovia 24 ministerstiev a veľvyslanectiev vyzdvihli dosiahnuté úspechy a načrtli priority pre ďalšiu ochranu mokradí a prijali Deklaráciu z Wuhanu, vyhlásenie o politickej vôli mobilizovať ďalšie zdroje pre ochranu mokradí, integrovať ochranu a obnovu mokradí do plánov pre udržateľný rozvoj, ochranu klímy a biodiverzity a do národných politík a podporovať zlepšenie ochrany cez právne nástroje. Deklarácia pripravila pôdu pre prerokovanie pripravených rezolúcií majúc na pamäti naliehavú potrebu zastaviť a zvrátiť úbytok mokradí vo svete ako najohrozenejších ekosystémov s veľkými hodnotami pre zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, pre ochranu biodiverzity a pre udržateľný rozvoj.

Spolupráca európskych krajín

Delegáti z krajín Európskej únie a z celého európskeho regiónu sa pripravovali na COP14 na koordinačných stretnutiach pred zasadnutím aj počas neho. Na stretnutí európskych delegátov a expertov zúčastnených na konferencii, organizovanom českým predsedníctvom v Rade EÚ večer 6. novembra, došlo aj k udeľovaniu diplomov Ramsarského dohovoru účastníkom, ktorí aktívne podporovali dohovor a jeho usmernenia a rezolúcie počas najmenej 20 rokov a diplom bol udelený aj delegátovi za Slovenskú republiku Jánovi Kadlečíkovi, ktorý pôsobil v národných i medzinárodných štruktúrach pre implementáciu dohovoru viac ako 33 rokov.

Mokrade a zmierňovanie zmeny klímy, adaptácia a odolnosť

COP14 Ramsarského dohovoru sa prekrývalo s 27. zasadnutím strán Rámcového dohovoru o ochrane klímy (UNFCCC) v Egypte, pričom aj na COP14 sa delegáti venovali potrebe zvýšenia ochrany mokradí a ich potenciálu ako riešení na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na zmenu klímy. Prijatá rezolúcia nabáda zmluvné strany zlepšiť svoju údajovú základňu a politiky pre poznanie rozšírenia a stavu mokradí a spolupracovať so sekretariátom, Vedeckým a odborným hodnotiacim panelom (STRP) a s ramsarskými regionálnymi iniciatívami, partnermi a ďalšími medzinárodnými dohovormi pri riešení zmeny klímy pri súčasnej ochrane biodiverzity a zabezpečení úžitkov pre ľudské zdravie a prosperitu.

Integrovanie ochrany mokradí do stratégií udržateľného rozvoja

S ohľadom na to, že mokrade poskytujú veľký rozsah ekosystémových služieb prijali zmluvné strany rezolúciu vyzývajúcu na zahrnutie ochrany, obnovy a udržateľného využívania mokradí do národných stratégií udržateľného rozvoja, vrátane národných plánov na ochranu a obnovu biodiverzity v rámci Dohovoru o biologickej diverzite a do národne stanovených príspevkov predkladaných v rámci UNFCCC pri riešení zmeny klímy.


Musonda Mumba, Generálna tajomníčka Dohovoru o mokradiach (foto-IISD_ENB_A.Rodopoulou)

Posilnenie mnohostrannej spolupráce pri presadzovaní ochrany mokradí

Pri zvýrazňovaní významu mokradí v agende globálnej ochrany klímy, biodiverzity a udržateľného rozvoja sa rezolúcie COP14 často odvolávajú na potrebu posilnenia spolupráce Dohovoru o mokradiach s inými súvisiacimi medzinárodnými organizáciami a dohovormi, vrátane UNFCCC, Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii (UNCCD) a Dohovoru o biologickej diverzite. Delegáti navyše prijali rezolúciu zdôrazňujúcu potrebu zvýšenia spolupráce, koordinácie a synergie medzi Dohovorom o mokradiach a príbuznými inštitúciami na presadenie ich príspevkov pri rokovaniach o globálnom rámci pre biodiverzitu, opatreniach v Dekáde OSN pre obnovu ekosystémov, či v cieľoch pre zabránenie degradácii krajiny v UNCCD.

Výzva na zapojenie mládeže

Zmluvné strany po prvýkrát prijali rezolúciu týkajúcu sa posilnenia účasti mladých ľudí a iných nedostatočne zastúpených skupín na činnosti Dohovoru o mokradiach. Účastníci ocenili činnosť mladých v organizácii Youth Engaged in Wetlands, ktorá spája mládež na celom svete a poskytuje platformu pre jej prácu v prospech mokradí. Rezolúcia vyzýva členské štáty aby posilnili ich previazanosť s mládežníckymi skupinami a vytvárali podmienky pre partnerstvo, spoluprácu a kariérny postup mladých ľudí pôsobiacich v ochrane mokradí.

Posilnenie vedeckých a odborných aspektov dohovoru

Ustanovenia dohovoru a rezolúcií požadujú zisťovať výskyt mokradí, ich ekologické podmienky a zbierať údaje o mokradiach. Aj na COP14 bolo prerokovaných viacero rezolúcií, ktoré pomôžu pri posilnení vedeckých aspektov dohovoru a získavaní údajov. V prvom rade je to rezolúcia stanovujúca prioritné úlohy pre Vedecký a odborný hodnotiaci panel dohovoru pre roky 2023-2025, ktorý o.i. obsahuje:

  • prípravu novej správy o stave mokradí vo svete (Global Wetland Outlook);
  • spracovanie ďalších usmernení ohľadom kritérií pre prihlasovanie mokradí medzinárodného významu;
  • vypracovanie nástrojov pre ekologické hodnotenie a monitoring mokradí, vrátane dopadov zmeny klímy;
  • stanovenie finančných nákladov za úbytok a degradáciu mokradí;
  • prípravu pokynov pre zisťovanie hodnoty mokradí pre riešenie zmeny klímy, manažment krajiny a ochranu biodiverzity a ďalšie.

Ďalšie prijaté dokumenty, ako sú rezolúcia o posilnení ochrany a manažmentu malých mokradí, či rezolúcia o zlepšení odhadov populácií vodných vtákov, demonštrujú znepokojenie zmluvných strán nad prudkým poklesom biodiverzity mokradí. Tieto rezolúcie zdôraznili potrebu zabezpečiť presné a robustné dáta pre účinnejšiu starostlivosť o mokrade a zlepšenie ochrany ohrozených populácií druhov závislých na vode.Ramsarské regionálne iniciatívy

Karpatská regionálna iniciatíva (Carpathian Wetland Initiative), koordinovaná Štátnou ochranou prírody SR, dostala potvrdenie o uznaní ako oficiálna ramsarská regionálna iniciatíva na ďalšie obdobie a na osobitných stretnutiach prezentovala svoju činnosť. Podporila vytvorenie koalície európskych ramsarských regionálnych iniciatív i založenie novej regionálnej iniciatívy na ochranu a obnovu prírodných ostrovov na Dunaji. Zmluvné strany prijali rezolúciu upravujúcu fungovanie regionálnych iniciatív i osobitnú rezolúciu na vybudovanie Medzinárodného centra pre mangrovy, potvrdzujúc význam mangrovových porastov pre biodiverzitu, zachytávanie uhlíka a ochranu pobrežia a potrebu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.

Vytýčenie úloh pre nové trojročné obdobie

Ako sa vyjadrila nová generálna tajomníčka Dohovoru o mokradiach Dr Musonda Mumba „COP14 ukázalo, že zmluvné strany a partneri sú vysoko angažovaní v ochrane a obnove mokradí, našich najhodnotnejších ekosystémov pre prekonanie trojnásobnej planetárnej krízy. S 21 prijatými rezolúciami má dohovor silný mandát na zlepšenie ochrany, obnovy a múdreho využívania mokradí v nasledujúcom trojročnom období. Znamená to rozšírenie dôležitej práce pre mokrade so zapojením mládeže, pôvodných a miestnych obyvateľov, vedeckej komunity, občianskej spoločnosti – a prepojenie s globálnymi multilaterálnymi procesmi na riešenie problémov zmeny klímy, biodiverzity a udržateľného rozvoja pre všetkých“.

Prijaté rezolúcie COP14 je možné nájsť tu.

Informácie o priebehu COP14 sú uvedené aj na https://enb.iisd.org/convention-wetlands-ramsar-cop14.

 https://www.ramsar.org/news/ministers-and-ambassadors-adopt-the-wuhan-declaration


Zástupcovia ŠOP SR Andrea Lešová a Ján Kadlečík z Odboru medzinárodnej spolupráce

S použitím tlačovej správy Ramsarského dohovoru https://www.ramsar.org/news/cop14-closes-with-21-resolutions-adopted-to-advance-wetlands-action-for-people-and-nature spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

 

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...