International Bat Night - 26.ročník medzinárodného dňa netopierov

International Bat Night - 26.ročník medzinárodného dňa netopierov

 1. ročník Medzinárodnej noci netopierovv tomto roku pripadá na víkend 27. – 28. augusta 2022. Podujatie sa koná každý rok od roku 1997 vo viac ako 30 krajinách posledný augustový víkend.
Cieľom podujatia je sprostredkovať verejnosti informácie o spôsobe života netopierov a ich potrebách, pomôcť objasniť fakty a prekonať mýty, ktoré ich vykresľujú ako krvilačné nočné živočíchy vzbudzujúce strach a obavy.
 
Netopiere patria k silne ohrozeným druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií v mnohých európskych krajinách a to najmä pre ich odkázanosť na špecifické typy stanovíšť a citlivosť na všetky aktivity realizované na ich stanovištiach.
Dohoda o ochrane netopierov v Európe

Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov 
(Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, EUROBATS) nadobudla platnosť v roku 1994. Doteraz k tejto dohode pristúpilo celkom 38 štátov. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou dohody v roku 1998.
 
Dohoda o netopieroch má za cieľ chrániť všetkých 51 druhov európskych netopierov prostredníctvom legislatívy, vzdelávania, opatrení a medzinárodnej spolupráce medzi členskými štátmi, či s inými organizáciami. 
EUROBATS sa nezameriava len na druhovú ochranu, ale rovnakú dôležitosť prikladá aj ochrane ich biotopov, vhodnému manažmentu ľudských aktivít, výskumu ich populácií a monitoringu.

Dohoda poskytuje rámec spolupráce na ochranu netopierov v celej Európe, aj severnej Afrike a na Blízkom východe, keďže niektoré z európskych populácií využívajú počas svojho životného cyklu aj lokality, ktoré sa nachádzajú mimo európskeho kontinentu, čím sa zdôrazňuje medzinárodný charakter tejto dohody.
 
Slovensko a ochrana netopierov
 
Všetky druhy našich netopierov sú chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Slovensko ako členský štát Európskej únie zabezpečuje ochranu netopierov aj v zmysle tzv. smernice o biotopoch (Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín), v rámci ktorej sú prísne chránené všetky druhy netopierov a pre 10 druhov netopierov sa majú vyhlasovať chránené územia európskeho významu v záujme zabezpečenia ich ochrany.
 
 


Čo urobiť pri nádejní netopiera

V prípade nálezu netopiera ho neodstraňujte z jeho úkrytu, nemanipulujte s ním, nerušte ho, ak ide o zimujúceho jedinca, nechajte ho samého odletieť z interiéru, ak je zranený uložte ho do škatule s handrou a plytkou miskou vody. V každom prípade, ak ide aj o uhynutého jedinca, obráťte sa na:

- Štátnu ochranu prírody SR, ktorá zabezpečuje aktivity a činnosti súvisiace s výskumom a ochranou netopierov na Slovensku, vrátane Slovenskej správy jaskýň

- Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON)  – Netopiere v núdzi, poradenstvo a rehabilitácia
- príslušný okresný úrad životného prostredia
- inú odbornú organizáciu v okolí, múzeum, Slovenskú ornitologickú spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dôležitá je spolupráca, kedy je potrebné aj na diaľku dodržiavať pokyny odborníkov a informovať ich o vývoji situácie. Vďaka spolupráci sa predchádza zbytočným úhynom chránených živočíchov. 
 
Druhy netopierov nachádzané v bytových domoch
Presun netopierov do ľudských sídlisk je zapríčinený dlhodobým odstraňovaním starých stromov, ktoré poskytovali úkryty pre vtáky aj netopiere. Netopiere pôvodne využívajúce hlavne stromové dutiny sa v súčasnosti špecializujú na úkryty vo vyšších budovách na sídliskách. Nachádzané sú viaceré druhy, napríklad:
 • raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)
 • večernica hvízdavá (Pipistrellus pipistrellus)
 • večernica tmavá (Vespertilio murinus)
 • večernica pozdná (Eptesicus serotinus)
 • večernica Saviho (Hypsugo savii)
 • netopier veľkouchý  (Myotis bechsteinii
 • netopier Brandtov (Myotis brandtii)
 • netopier veľký (Myotis myotis)
 • netopier fúzatý (Myotis mystacinus)
 • ucháč sivý (Plecotus austriacus)
a ďalšie.
 
Foto: Búdky pre netopiere, autor: Daphne, zdroj: https://daphne.sk/na-pomoc-netopierom/

Ako sa zapojiť do medzinárodnej noci netopierov

Jednou z najjednoduchších možností ako stráviť medzinárodnú noc netopierov je vychutnať si noc v prírode - v lese, na lúke, či len tak posedieť na terase a pozorovať oblohu, sledovať pohyb, či mihnutie netopiera. Určite budete mať šťastie!
Zároveň môžete zaregistrovať svoje podujatie do medzinárodnej databázy cez registračný formulár, kde organizácie z celej Európy pridávajú svoje aktivity venované netopierom aj v iné dni ako je uvedený termín, a to aktivity o spôsobe života netopierov a ich potrebách prostredníctvom prezentácií, výstav a netopierích vychádzok.
 
Ukážka podujatí realizovaných Štátnou ochrany prírody SR

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove (RCOP Prešov) realizuje dňa 29.08.2022 od 17.hod. NOC netopierov pre širokú verejnosť  v kaštieli v Petrovanoch. Pripravené budú:
 • ukážky odchytov a prístrojov Batdetektorov na detekciu hlasových prejavov netopierov,
 • prednáška o netopieroch (Ing. Martin Ceľuch)
 • starostlivosť o netopiere v Chovnej stanici RCOP Prešov (Marta Hrešová)
 • premietanie filmu
 • tvorivé dielne.
Podrobnejšie informácie na: http://rcoppresov.sopsr.sk/
 
 Foto: NOC netopierov, kaštieľ v Petrovanoch – miesto realizácie podujatia, autor: archív R-COP Prešov
 
Zdroje a užitočné linky:
Vytlačte si samolepku:
Vytlačte si omaľovánku:

Návod na výrobu búdok pre netopiere
Live stream - Kaštieľ Petrovany – pozorovanie netopierov 
 
Správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR
Všetky správy

November

Počuli ste, že...