Simulované záplavy pomáhajú udržať priaznivý stav európsky významných druhov

Simulované záplavy pomáhajú udržať priaznivý stav európsky významných druhov

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s územne príslušnou správou CHKO Dunajské luhy, aj tento rok požiadala štátny podnik Vodohospodársku výstavbu o simulovanú záplavu ramennej sústavy Dunaja. V súlade s manipulačným poriadkom VD Gabčíkovo sa jedná o vykonanie jarnej a letnej simulovanej záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi a čiastočným zaplavením inundačného územia.

Simulovaná záplava ramennej sústavy Dunaja, Foto: Juraj Hajdú

S realizáciou jarnej simulovanej záplavy sa začalo 8. apríla s predpokladaným časom trvania 34 dní a kulminačným prietokom 90 m3/s. Letná simulovaná záplava je plánovaná v nadväznosti na jarnú s termínom začatia: 20. týždeň (cca 21.5.2021) a predpokladaným časom trvania 15 dní. Simulované záplavy sú dôležitou formou kompenzácie za stratu prirodzeného záplavového režimu, ktorý bol v tejto časti ramennej sústavy narušený  výstavbou VD Gabčíkovo. Cieľom simulovaných záplav je prispieť k zlepšeniu podmienok prirodzenej reprodukcie (neresu) pôvodných druhov rýb a ďalších druhov živočíchov viazaných svojimi reprodukčnými cyklami na pravidelne opakujúce sa záplavy na Dunaji. Riadeným zaplavovaním inundácie Dunaja sa tiež prispieva k zlepšeniu podmienok pre rozvoj spoločenstiev lužného lesa, ktoré predstavujú biotopom európskeho významu.

Simulované záplavy, hoci sú riadené človekom sú tak jedným z kľúčových opatrení pre zabezpečenie priaznivého stavu európsky významných druhov a biotopov aj v území európskeho významu Dunajské luhy (SKUEV0090), ktoré zaberá významnú časť CHKO Dunajské luhy a rovnomennej ramsarskej lokality. Ich priaznivý efekt možno vnímať aj z pohľadu adaptácie tunajšej lužnej krajiny na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, predovšetkým čoraz častejšie opakujúce sa suchá spojené s akútnym deficitom vlahy v krajine a úbytkom biodiverzity.

Spracoval: Mgr. Juraj Hajdú, PhD. hydrobiológ ŠOP SR

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...