Pripomenuli sme si storočnicu štátnej ochrany prírody na Slovensku

Pripomenuli sme si storočnicu štátnej ochrany prírody na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovala v utorok a stredu 15. – 16. októbra na Taľoch národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konala sa pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku.

História

V tomto roku si štátna ochrana prírody na Slovensku pripomína jubilejných sto rokov od svojho vzniku.

Zákon o štátnej ochrane prírody máme na Slovensku od roku 1955, avšak to neznamená, že pred týmto rokom sme tu nemali inštitúciu štátnej ochrany prírody. Vtedajší minister vlády Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Vavro Šrobár podpísal 20. októbra 1919 „Nariadenie ministra o právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“, ktorého súčasťou boli aj prírodné pamiatky. Na základe tohto dokumentu vznikol spomínaný Vládny komisariát, vzápätí bol transformovaný na Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku v Bratislave ako zložka Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe. Táto inštitúcia preukazovala výborné výsledky až do zániku ČSR v roku 1938. Čiže v roku 1919 vznikol orgán štátnej ochrany prírody na Slovensku, ktorý predbehol legislatívu a začal písať históriu slovenskej štátnej ochrany prírody.

Štátna ochrana prírody na Slovensku bola bytostne zviazaná s pamiatkovou starostlivosťou, spolužitie s ňou trvalo až do roku 1981. Až vtedy sa totiž štátna ochrana prírody osamostatnila. Týchto dohromady 62 rokov prinieslo celý rad organizačných usporiadaní, v ktorých sa ochrana prírody vyvíjala paralelne s pamiatkovou starostlivosťou až napokon dospela k samostatnej odbornej organizácii - Ústrediu štátnej ochrany prírody so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bolo jej zákonné ustanovenie v roku 1955. Išlo o zákon SNR č.1/1955 zb. SNR o štátnej ochrane prírody. Ďalej to bolo konštituovanie do prvej odbornej organizácie Slovenského pamiatkového ústavu v roku 1951, ktorá po transformovaní v roku 1958 pod názvom „Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody“ dala ochrane prírody základ druhovej i územnej ochrany na Slovensku.

Konferencia

Cieľom národnej konferencie na Táľoch bolo pripomenúť si históriu štátnej ochrany prírody na Slovensku, zhodnotiť doterajší vývoj ako aj súčasný stav a predstaviť vízie ďalšieho smerovania ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

Konferencia bola rozdelená do niekoľkých blokov a sekcií, súčasťou boli aj exkurzie. V prvom bloku sa prihovorili prítomným hosťom generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko, vedúci zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Ladislav Miko a náměstek pro řízení sekce ochrany přírody z Ministerstva životního prostředí ČR Vladimír Dolejský. Všetci dali dôraz nielen na historické míľniky v oblasti štátnej ochrany prírody na Slovensku, resp. v Československu, ale predostreli aj ciele a plány do budúcna, neopomenuli ani súčasný stav a aktuálne schválenú novelu zákona o ochrane prírody.

Vzniku a vývoju štátnej ochrany prírody v I. Československej republike a v Slovenskom štáte sa osobitne venoval Viliam Stockmann a štátnu ochranu prírody na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 priblížila Eva Greschová. Obaja prednášajúci sú zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Na novodobú históriu ochrany prírody (od roku 1989) sa zameral vo svojom vystúpení László Miklós z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Druhý blok bol zameraný na stav ochrany prírody na Slovensku, prognózy a vízie. K téme: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v súčasnosti vystúpila riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR Marta Mútňanová. Námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody ŠOP SR Peter Baláž sa zameral na envirostratégiu, koncepciu ochrany prírody a legislatívne zmeny. Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050 prezentovali Milan Chrenko z Ministerstva životného prostredia SR, Radoslav Považan, zo Slovenskej agentúry životného prostredia a Richard Filčák z Prognostického ústavu CSPV SAV. Zaujímavá a podnetná bola riadená diskusia s moderátorkou Zuzanou Gabrižovou z Euractivu, v ktorej vystúpili a rozprávali zástupcovia zainteresovaných skupín v problematike ochrany prírody a krajiny.

Slávnostný večer

Počas slávnostného večera sme pristúpili k odovzdávaniu ocenení osobnostiam a organizáciám v oblasti ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Ceny odovzdával minister životného prostredia László Solymós spolu s generálnym riaditeľom ŠOP SR Martinom Lakandom.

Čestné uznania postupne dostali Juraj Galvánek, László Miklós, Dušan Slávik, Viliam Stockmann, Ján Terray, Miroslav Fulín, Rudolf Šoltés, Jozef Klinda, Jaroslav Halaš, Milan Janík, Anna Jusková, Jozef Kramárik a Štefan Mihálik.

Prítomných hostí sprevádzala počas celého večera hudobná skupina Colour Sounds.

Čestné uznania si prevzali v rámci oceňovania kolektívov zástupcovia týchto organizácií či združení: Národná zoologická záhrada Bojnice, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Karpatské ochranárske združenie altruistov – KOZA Trenčín a Občianske združenie Pre prírodu.

Ďakovné listy in memoriam putovali do rúk príbuzných týchto osobností: Ján Futák, Jozef Šteffek, Dezider Magic, Peter Straka a Ľudovít Dostál.

Pamätné listy a pamätné medaile generálneho riaditeľa ŠOP SR dostali všetky rezortné organizácie MŽP SR ako aj ďalšie organizácie, ktoré svojou činnosťou výrazne ovplyvňujú a napomáhajú rozvoju ochrany prírody na Slovensku.

 

Odbornými garantmi konferencie boli Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. z Technickej univerzity Zvolen, Mgr. Katarína Butkovská z Ministerstva životného prostredia SR a Ing. Martin Lakanda zo Štátnej ochrany prírody SR.

Text: ŠOP SR

Foto: Filip Salus

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...