ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR KOORDINUJE CELOSLOVENSKÝ PROGRAM BOCIAN 2017

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR KOORDINUJE CELOSLOVENSKÝ PROGRAM BOCIAN 2017

EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM BOCIAN

Celoslovenský ekovýchovný program BOCIAN vstupuje v roku 2017 do 16. ročníka. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), prostredníctvom jednotlivých správ chránených území, tento program realizuje v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorý je jeho hlavným organizátorom.

Prehľad regionálnych koordinátorov programu Bocian za ŠOP SR nájdete nižšie v tabuľke.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ A ČO JE JEHO ÚLOHOU?
Program je určený najmä pre kolektívy žiakov a študentov škôl, či jednotlivcov v mestách a obciach, v ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana. Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu formátu A1 (A0) s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci.
Bocian biely u nás na niektorých miestach nie je vítaný. Spracovaním žiadosti bociana, ktorú zrealizujú v jeho mene kolektívy žiakov alebo jednotlivci, chceme "legalizovať" pobyt bocianov v našich obciach.

VÝSLEDNÝ PLAGÁT BUDE OBSAHOVAŤ KOLÁŽ VYPRACOVANÝCH ČIASTKOVÝCH ÚLOH, ktoré budú prihlasné kolektívy postupne riešiť. Každý kolektív/ trieda spracuje jeden plagát.
Spolu sa vypracováva 12 úloh:
1/ výkaz o pobyte bociana vo vašej obci
2/ preukaz
3/ rodný list
4/ fotografia
5/ list vlastníctva hniezda
6/ súhlas s prihlásením k pobytu
7/ rozpis aktivít bociana počas dňa
8/ potvrdenie o bezúhonnosti
9 -10/ umelecká či literárna tvorba
11/ staň sa ochrancom bocianov
12/ ochranársky čin pre bociana

Presný popis úloh je súčasťou METODICKEJ PRÍRUČKY ŽIADOSŤ BOCIANA BIELEHO O PRECHODNÝ POBYT, ktorú obdržia prihlásené školy, či kolektívy od jednotlivých regionálnych koordinátorov ŠOP SR, alebo od Východoslovenského múzea v Košiciach. Vypracovaný plagát bude súčasťou celoslovenskej výstavy MÔJ SUSED BOCIAN, ktorá sa bude konať v decembri 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Po ukončení výstavy sa plagát stane vývesným plagátom v príslušnej obci, či meste.

HLASOVANIE O VÍŤAZNÝ PLAGÁT ŠOP SR

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) v rámci programu Bocian v roku 2017 uskutoční celoslovenské on-line hlasovanie za víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Plagát zašlú prihlásené kolektívy alebo jednotlivci do 15. októbra 2017 jednotlivým regionálnym koordinátorom ŠOP SR, alebo priamo na adresu Východoslovenského múzea v Košiciach (v tom prípade zašlú regionálnemu koordinátorovi plagát v elektronickej podobe, fotografiu v jpg. formáte). Ku každému plagátu (fotografii) treba uviesť mená žiakov, ktorí ho vytvorili, názov a adresu školy, resp. príslušnej organizácie. Zo zaslaných plagátov každý regionálny koordinátor ŠOP SR vyberie jeden, ktorý postúpi do celoslovenského hlasovania.

Celoslovenské on-line hlasovanie bude spustené od 6. novembra do 31. novembra na web stránke Národného parku Malá Fatra. Výzva na hlasovanie bude zverejnená na web stránke ŠOP SR, Východoslovenského múzea Košice a prostredníctvom ďalších médií. Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát ŠOP SR a bude označený aj na celoslovenskej výstave Môj sused bocian inštalovanej v decembri 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Jednotlivec či kolektív víťazného plagátu ŠOP SR bude odmenení drobnými vecnými cenami a diplomom.

ČO AK VO VAŠEJ OBCI/ MESTE BOCIAN NEHNIEZDI?

Kolektívy žiakov škôl v obciach a mestách, kde bociany nehniezdia sa môžu zapojiť do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby na tému Bocian (úlohy 9 - 10 metodickej príručky). Výtvarné práce formátu A4, alebo A3, či literárne práce (eseje, básničky, krátke príbehy) budú taktiež súčasťou celoslovenskej výstavy Môj sused bocian inštalovanej v decembri 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

PREKONAJME SPOLU REKORD!

Organizátori vyzývajú školy, kluby, či iné organizácie, aby sa zapojili do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby na tému Bocian a pomohli tak prekonať rekord z roku 2014 - 2 756 zaslaných výkresov a prác.

CHCEM ROBIŤ PROGRAM BOCIAN, ako mám postupovať a KOHO MÁM KONTAKTOVAŤ?

Ak sa jednotlivec, či kolektív žiakov školy rozhodne zapojiť do programu, prihlási sa buď regionálnemu koordinátorovi ŠOP SR (v tabuľke nižšie uvedenému pracovníkovi správy národného parku, chránenej krajinnej oblasti, alebo regionálneho centra ochrany prírody). Ak koordinátor v blízkosti školy nepôsobí, prihlási sa priamo na adresu Východoslovenského múzea v Košiciach (Námestie Maratónca mieru 2, 040 01 Košice, mob. 0907 619113).

Od regionálneho koordinátora ŠOP SR, alebo od Východoslovenského múzea v Košiciach dostane metodickú príručku Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt, podľa ktorej postupuje.

V tabuľke nižšie uvádzame kontakt na regionálnych koordinátorov ŠOP SR, termíny nahlasovania škôl, jednotlivých regionálnych vyhodnotení, zasielania plagátov Žiadosť o pobyt a literárnych, výtvarných prác.

Pri spracovávaní úloh môžete kontaktovať príslušných regionálnych koordinátorov ŠOP SR, alebo Východoslovenské múzeum v Košiciach.

table-bocian

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Všetky správy

December

Počuli ste, že...