INTERREG – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

ConnectGREEN – Obnova a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaj

Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin

 

Akronym projektu: ConnectGREEN
Číslo registrácie: DTP2-072-2.3-ConnectGREEN
Číslo projektu ŠOP SR: 242 22
Priorita: PrPA2 – Environmentálne a kultúrne zodpovedný Dunajský región
  SO2.3 Posilnenie obnovy a manažmentu ekologických koridorov
Obdobie trvania projektu: 01. 06. 2018 – 31. 05. 2021 (36 mesiacov)
Rozpočet projektu: 2 462 923,53 Eur
Rozpočet ŠOP SR: 243 417,50 Eur
Vedúci partner: WWF Dunajsko-karpatský program Rumunsko
Projektoví partneri (ERDF)
  Rakúsko:
 • WWF Medzinárodný Dunajsko-karpatský program
  Česká republika:
 • Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky
 • Výskumný ústav Silva Taroucy pre krajinu a okrasné záhradníctvo
  Maďarsko:
 • CEEweb for Biodiversity
 • Szent Istvan University
  Rumunsko:
 • Národný inštitút pre výskum a vývoj v oblasti výstavby, územného plánovania a trvalo udržateľného územného rozvoja
 • Národný park Piatra Craiului
  Slovensko:
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – SPECTRA centrum excelentnosti EÚ
IPA partner 
  Srbsko:
 • Inštitút architektúry, mestského a územného plánovania Srbska
 • Národný park Djerdap
Asociovaní strategický partneri  
  Česká republika:
 • Ministerstvo životného prostredia Českej republiky
  Maďarsko:
 • Národný park Bükk
  Rumunsko:
 • Ministerstvo životného prostredia a vody
  Srbsko:
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska
  Slovenská republika:
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Ukrajina:
 • Ministerstvo ekológie a prírodných zdrojov Ukrajiny
  Rakúsko:
 • Danubeparks – Dunajsko-riečna sieť chránených území
  Francúzsko:
 • ALPARC - Sieť alpských chránených území
  Čierna Hora:
 • Parks Dinarides – Sieť chránených území Dinársky vrchov

 

Dunajsko-karpatský región je jedným z posledných európskych útočísk pre chránené druhy veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý), ktoré sú chránené smernicou o biotopoch. Neustála snaha o trvalý ekonomický rast v Dunajsko-karpatskom regióne ide ruka v ruke s rozvojom infraštruktúry a urbanizáciou krajiny. Tým mnohokrát dochádza k vytváraniu bariér v biotopoch a migračných koridoroch veľkých šeliem, čoho následkom je stále vyššia fragmentácia pôvodných habitatov veľkých šeliem.

Nástroje územného plánovania sú nie vždy dostatočne efektívne využité tak, aby zabezpečili minimalizáciu konfliktov medzi rozvojom infraštruktúry a ochranou prírody. Rovnako právne záväzný mechanizmus zohľadňujúci požiadavky funkčnosti koridorov je zavedený len v niektorých karpatských krajinách a je nedostatočne implementovaný hlavne z dôvodu chýbajúcich spoľahlivých údajov. Vzhľadom na fakt, že živočíchy „nepoznajú“ štátne hranice a bežne migrujú resp. prekračujú hranice pri hľadaní potravy a počas obdobia párenia, je téma zachovania priechodnosti krajiny otázkou medzinárodnej spolupráce.

Projekt je primárne zameraný na veľké predátory ako dáždnikové druhy, na základe ktorých vieme povedať viac o stave životného prostredia (tzv. bioindikátory), ktoré zastrešujú ochranu celých zložitých ekosystémov.

Zabezpečenie harmonizácie prístupov hospodárskeho rozvoja, územného plánovania a ochrany prírody je možné prekonať integráciou obidvoch perspektív do plánovania infraštruktúry v Karpatskom regióne a aktívnym zapojením rôznych zainteresovaných strán do hľadania riešení z nízkym vplyvom na životné prostredie.


Dlhodobé riešenia pre voľne žijúce živočíchy

Hlavným cieľom projektu je zachovať resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a ostatnými chránenými územiami medzinárodného významu v karpatskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina).

Špecifické ciele projektu:

 • Vypracovanie inovatívnych riešení a usmernení na identifikáciu biokoridorov a konektivity biotopov harmonizovane v celom karpatskom bioregióne s cieľom zabezpečiť dlhodobý cezhraničný pohyb voľne žijúcich zvierat, súvisiace ekosystémové služby a vysokú úroveň biodiverzity v regióne
 • Zapojenie manažérov chránených území a  území Natura 2000, ochrancov prírody, územných plánovačov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán do integrovaného systému na posilnenie vedeckých kapacít pre identifikáciu a manažment biokoridorov.
 • Zosúladenie ochrany prírody, územného plánovania a rozvoja v biokoridoroch chránených území a na lokalitách Natura 2000 prostredníctvom identifikácie a implementácie strategických usmernení, nástrojov a postupov.

Projektová webstránka: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen


December

Počuli ste, že...