DaRe to Connect

INTERREG – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

DaRe to Connect  - Podpora ekologickej konektivity v Dunajskom regióne prostredníctvom prepojenia území Natura 2000 pozdĺž Zeleného pásu (Green Belt)

 

Acronym:
D2C
Číslo registrácie:
DTP2-007-2.3-D2C
Číslo projektu ŠOP SR:
242 21
Priorita:
PrPA2 – Environmentálne a kultúrne zodpovedný Dunajský región
 
SO2.3 Posilnenie obnovy a manažmentu ekologických koridorov
Obdobie trvania projektu:
01. 06. 2018 – 31. 05. 2021 (36 mesiacov)
Rozpočet projektu:
2 086 654,10 Eur
Rozpočet ŠOP SR:
144 000,00 Eur
 
Vedúci partner: Bavarian branch of BUND, Friends of the Earth Germany, BUND Project Office Green Belt (Nemecko)
 
Projektoví partneri (ERDF)
 
Česká republika:
 • Ametyst Non-governmental organization
 
Rakúsko:
 • Environment Agency Austria
 • University of Vienna, Division of Conservation Biology, Vegetation Ecology and Landscape Ecology
 
Maďarsko:
 • Őrség National Park Directorate
 • Duna-Drava National Park Directorate
 
Chorvátsko:
 • Public institution for management of protected parts of nature and ecological network in Virovitica Podravina County
 
Rumunsko:
 • N.F.A. Romsilva - Iron Gates Nature Park Administration R.A.
 
Slovensko:
 • Ekopolis Foundation
 • State Nature Conservancy of Slovak Republic
IPA partner 
 
Srbsko:
 • Public Enterprise National Park Djerdap
Asociovaní partneri
 
 
Nemecko:
 • Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure
 • German Federal Agency for Nature Protection
 • Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection
 • Regional Administration of Lower Bavaria
 
Česko:
 • Šumava National Park
 • Ministry of the Environment of the Czech Republic
 
Bulharsko:
 • Ministry of Environment and Water, Bulgaria
 
Slovinsko:
 • Nature Park Goricko
 
Chorvátsko:
 • Croatian Agency for Environment and Nature (CAEN)
 
Maďarsko:
 • Municipality of Kölked
 • Ministry of Agriculture Hungary
 
Rakúsko:
 • Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

 

Stručný opis projektu:

Európsky zelený pás je horúcim bodom biodiverzity a tvorí rôznorodú mozaiku prírodnej a kultúrnej krajiny pozdĺž bývalej železnej opony, ktorá pozostáva z desiatich krajín pozdĺž oblasti DTB. Okrem toho ponúka širokú škálu rôznych ekosystémových služieb, medzi inými aj povodňami a ochranou klímy v dôsledku častého výskytu prírodných záplav, riečnych systémov, mokradí a rašelinových komplexov. Ako živá spomienková krajina má mimoriadnu hodnotu ako prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré ponúka jedinečné možnosti pre rekreáciu a environmentálne a historické vzdelávanie.
Vzhľadom na bývalú odľahlosť krajiny pozdĺž železnej opony počas obdobia studenej vojny sa zachovala a rozvíjala cenná príroda, ktorá je dnes čiastočne chránená v rámci siete Natura 2000 a iným ochranným štatútom. To môže slúžiť ako základ paneurópskej ekologickej siete. Intenzívne / priemyselné poľnohospodárske využitie, ako aj veľké priemyselné projekty, ako sú priehrady a diaľnice, vyvíjajú veľký tlak. Hoci významná časť zeleného pásma v podunajskej oblasti už získala právnu ochranu, stále existuje naliehavá potreba ďalej rozvíjať ekologickú konektivitu medzi oblasťami Natura 2000, aby sa zachovala a ďalej zlepšovala všeobecná ekologická kvalita.
Preto je potrebná lepšia koordinácia priestorových záujmov a strategický rozvoj v oblasti ekologických sietí, aby sa tieto výzvy zvládli. V nadnárodnom programe Dunaja (DTB) sa plánuje investovanie do udržiavania ekologických koridorov nadnárodného významu. Tento zásah je priamo prepojený s udržiavaním a podporou dodávok ekosystémových služieb zo strany Zelenej infraštruktúry EÚ (GI). Projekty prispievajú zlepšením strategických rámcov a vypracovaním konkrétnych riešení na zlepšenie siete zelenej infraštruktúry.
Projekt bude priamo zodpovedať uvedeným potrebám a výzvam, ako aj programovým cieľom stanoveným tým, že prispeje k rozvoju zeleného pásu ako základnej časti zelenej infraštruktúry EÚ v podunajskej oblasti, ktorá zachováva a rozširuje ekosystémy a ich poskytované služby. Nadnárodné ekologické koridory, ako je napríklad zelený pás, slúžia na zníženie roztrieštenosti a zlepšenie prepojenosti a biodiverzity, a teda aj celého ekologického stavu podunajskej oblasti. Projekt identifikuje rozdiely medzi územím Natura 2000 a ekologicko-priestorové rozdiely a vypracuje konkrétne návrhy pre budúci rozvoj ekologických koridorov na miestnej, regionálnej a nadnárodnej úrovni. Návrhy budú prerokované s ďalšími priestorovými aktérmi av prípade potreby budú upravené. Konečné návrhy sa začlenia do nadnárodnej strategickej vízie budúceho rozvoja zeleného pásu v podunajskej oblasti. Lepšie prepojená nadnárodná zelená infraštruktúra prispeje k lepšiemu poskytovaniu a poskytovaniu dôležitých ekologických služieb.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je implementácia EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) ďalším rozvojom Zeleného pásu ako hlavnej osi GI EÚ (ako súčasť budúcich TEN-G) s cieľom zachovať a posilniť ekosystémy a ich služby. To sa dosiahne vytvorením lepšej ekologickej konektivity pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom určenia ekologických koridorov medzi existujúcimi oblasťami sústavy Natura 2000 a inými chránenými oblasťami. Okrem toho je ďalším dôležitým hlavným cieľom projektu zlepšenie kapacít verejných orgánov a správnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti. Zvyšovanie spôsobilostí na koordináciu a integráciu ich činností je kľúčovou výsadou, ktorá umožňuje zosúladené nadnárodné akcie vedúce k zlepšeniu ekologickej konektivity oblastí Natura 2000.

Konkrétnym cieľom 1 je zlepšiť poskytovanie ekologickej konektivity a ekosystémových služieb (ESS) prostredníctvom podrobných ekologických a priestorových analýz (pripojenie na základe GIS a analýzy medzery) a zdôrazniť význam zeleného pásu pre implementáciu GI a TEN-G EÚ. Úprava a záverečná diskusia potenciálnych koridorov s viacúrovňovými zainteresovanými stranami vedú k konkrétnemu určeniu realizovateľných ekologických koridorov pozdĺž Zeleného pásu tak na úrovni pilotného regiónu, ako aj na nadnárodnej resp. makroregionálnej úrovni. Vykonaná analýza tiež podporuje ďalší rozvoj a ochranu poskytovaných EŠS; ESS sú dôležitými faktormi regionálneho rozvoja pre tie menej rozvinuté hraničné regióny. Špecifický cieľ sa dosiahne politickým schválením nadnárodnej strategickej vízie pre lepšiu prepojenosť chránených oblastí pozdĺž Zeleného pásu ("Zelený pás v podunajskej oblasti 2030").

Konkrétnym cieľom 2 sú politické hlavné miestne najlepšie postupy prostredníctvom pilotných akcií podporujúcich vytvorenie ekologických koridorov medzi lokalitami Natura 2000 a inými lokalitami ekologického významu, ale s odlišným ochranným štatútom. Pilotné akcie poskytnú odporúčania ako vstup do strategickej vízie. Okrem toho pilotné akcie budú mať súdržný charakter a všetky sa skončia konkrétnymi koncepciami miestnej alebo regionálnej konektivity do konca trvania projektu a neskôr s rozvojovými cieľmi, opismi zúčastnených strán a možnými schémami financovania.

Konkrétnym cieľom 3 je podporovať partnerstvá medzi rôznymi odvetviami a viacerými sektormi, ktoré vedú k vytváraniu aliancií, ktoré združujú verejných a súkromných aktérov pozdĺž Zeleného pásu a ktoré sa zameriavajú na zachovanie ekologických koridorov a ich prírodných hodnôt a služieb. Tieto partnerstvá poskytujú trvalé štruktúry spolupráce, ktoré dokazujú pridanú hodnotu zosúladených a inkluzívnych prístupov a ktoré slúžia ako vzor pre ostatné časti Zeleného pásu a iných existujúcich a budúcich rozsiahlych ekologických sietí.

Projektová webstránka:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d2c/


November

Počuli ste, že...